Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Azbest

Drukuj

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jego szkodliwość wynika bezpośrednio z faktu uwalniania pyłu azbestowego z wyrobu do powietrza w trakcie eksploatacji wyrobu, jego konsekwencji, destrukcji, starzenia, usuwania i przemieszczania. Uwalnianie pyłu azbestowego z niektórych wyrobów może następować samoistnie, bez działania czynników osłabiających strukturę wyrobu spoiwa. Jednak spoiwo, w szczególności jego cechy takie jak twardość, elastyczność, odporność na uszkodzenia, spoistość, trwałość mają zasadniczy, choć nie wyłączny wpływ na wielkość emisji pyłu azbestowego do otoczenia. Wspominany pył w formie aerozolu wdychanego z powietrzem stanowi przyczynę chorób powodowanych przez azbest. Pył azbestowy może zanieczyszczać oprócz powietrza glebę czy wodę. W tym wypadku również może stać się zagrożeniem dla zdrowia, jeżeli w drodze reemisji powtórnie przedostanie się do powietrza, którym oddychamy.

W związku z zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi i środowiska jakie stanowi użytkowanie wyrobów zawierających azbest powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących.

14 lipca 2009r. Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 będący kontynuacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski z 2002r. Zgodnie z zapisami Programu do samorządu gminnego należy przygotowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Dąbrowa Górnicza opracowała Program usuwania azbestu z terenu miasta na lata 2010-2032 „Dąbrowa Górnicza Wolna Azbestu”.

Mając na uwadze cele i zadania programu Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych (właścicieli budynków), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków.

Regulamin udzielania dotacji wraz z załącznikami dotacja celowa z budżetu miasta do demontażu wyrobów zawierających azbest

Wykres ilości usuniętego azbestu w ramach dofinansowania udzielanego przez Gminę Dąbrowa Górnicza w latach 2008-2017r.

 

 

 

Tabela -azbest do usunięcia