Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Deklaracja dostępności

Drukuj

Wstęp do deklaracji

 • Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dabrowa-gornicza.pl

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

W przypadku strony internetowej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF),
  • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są m.in.: oświadczenia majątkowe, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych, zawiadomienia o prowadzonych robotach geodezyjnych, obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych, dokumenty w module ogłoszenia, petycje, interpelacje radnych,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów.
  • Wyłączenia Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-22.
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-28.
 • Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: https://validator.utilitia.pl/

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
  Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia TAB
  Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia ENTER
  Przewijanie widocznej części strony ALT + 1
  Przejście do menu głównego ALT + 2
  Przejście do treści CTRL + ALT + +
  Powiększenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + –
  Pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + 0
  Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki CTRL + ALT + C
  Przejście do strony głównej CTRL+ALT+H

Ułatwienia dla osób niewidomych

 • Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo. Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do: treści menu, wyszukiwarki, treści strony, wraz z zainstalowaniem odpowiedniego rozszerzenia w przeglądarce jest możliwość odczytania tytułów materiałów dostępnych na stronie.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

 • Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Do sprawdzenia użyto programu https://validator.utilitia.pl/

Informacje zwrotne i dane dostępowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Zubko, um@dg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 295 67 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie. 
 • Korytarze w budynku są przestronne, dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze. 
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter pomiędzy stanowiskiem: 15 a 16) znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście. 
 • Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 • Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniająca do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie. 
 • Prawo wstępu z psem asystującym. 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:

 • Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. 
 • Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na potrzeby osób niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno – żółtym. 
 • W budynku brak windy. 
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 • Prawo wstępu z psem asystującym. 
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Tłumacz języka migowego:

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego – Marioli Węgrzynowicz.  Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Urząd dostępny dla każdego

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zarządzany jest przez Prezydenta Miasta, Marcina Bazylaka. Prezydent ma swoich trzech zastępców, którzy zarządzają poszczególnymi wydziałami.

W dąbrowskim urzędzie otrzymasz nowy lub pierwszy dowód osobisty, wyrobisz prawo jazdy, zarejestrujesz samochód, zgłosisz narodziny dziecka, dokonasz zmiany nazwiska, dowiesz się, jak gospodarować odpadami. To tutaj załatwisz sprawy związane z wojskiem, podatkami, ewidencją gruntów i budynków, otrzymasz pozwolenie na budowę domu oraz wiele innych. Pracownicy urzędu wykonują swe zadania związane z remontami, inwestycjami miejskimi, wspierają przedsiębiorców.

W budynku przy ulicy Granicznej znajduje się większość wydziałów. Jedynie Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ma swą siedzibę przy ulicy Sienkiewicza 6A.

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbywają spotkania radnych tzw. sesje Rady Miejskiej, gdzie podejmowane są najważniejsze uchwały dotyczące miasta. Aby dostać się do sali sesyjnej na I piętrze osoby na wózkach mogą skorzystać z dostosowanej windy. Sesje Rady Miejskiej można też oglądać poprzez kanał na youtube.

Załatwianie spraw urzędowych

Większość spraw urzędowych można załatwić na parterze, gdzie swoje stanowiska mają poszczególne wydziały.

Urząd Miejski czynny jest w poniedziałki, wtorki i środy od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7.30 do 18.00 a w piątki od 7.30 do 13.00.

Sprawy w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej można załatwić osobiście, bądź skontaktować się z pracownikami Urzędu poprzez napisanie widomości i wysłanie jej na adres e-mail um@dg.pl , można też zadzwonić pod numer 32 295 67 00, napisać pismo i wysłać je pocztą na adres ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, bądź przywieźć pismo do Urzędu i złożyć je w Biurze Podawczym.

Tłumacz migowy

Osoby głuche i słabosłyszące w godzinach urzędowania mogą załatwić sprawę urzędową korzystając ze wsparcia tłumacza języka migowego, pracownika Urzędu Miejskiego. Zaleca się zgłoszenie takiej potrzeby przed planowaną wizytą za pośrednictwem asystenta, bądź mailowo mwegrzynowicz@dg.pl Można też wysłać takie zgłoszenie mailowo w formie nagranego filmu w PJM.

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych

Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie. Korytarze w budynku są przestronne, dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze. W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter pomiędzy stanowiskiem: 18 a 20) znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniającą do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Jak dojechać komunikacją miejską

Do Urzędu można dojechać autobusem linii 690 – przystanek Dąbrowa Górnicza Urząd Miasta. Autobus zatrzymuje się tuż przy gmachu urzędu. Około 500 m od budynku znajduje się drugi przystanek – Gołonóg Damel, na którym zatrzymuje się trzynaście linii autobusowych. Między innymi linia 18, 116, 605, 606, 637, 807, 811, 831. Do urzędu można też dojechać tramwajem linii 21 lub 22.

Nadal będziemy odpowiadać na bieżące potrzeby, likwidując bariery, czyniąc dąbrowski Urząd Miejski dostępnym dla wszystkich mieszkańców.

***

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021 r.