Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Deklaracja dostępności

Oświadczenie ws. dostępności 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej w Dąbrowie Górniczej tj. www.dabrowa-gornicza.pl.

 1. Status pod względem zgodności
  • Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z
   ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
   dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
   publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF). Ponadto
   informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w
   całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane
   do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia
   do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są
   m.in.: oświadczenia majątkowe, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
   zewnętrznych, zawiadomienia o prowadzonych robotach geodezyjnych,
   obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych, dokumenty w module
   ogłoszenia, petycje, interpelacje radnych. Brak odpowiedniej struktury
   nagłówków artykułów.
  • Wyłączenia Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania
   dostępności.
 2. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.Oświadczenie
   oparto na raporcie, który został wygenerowany dzięki narzędziu https://validator.utilitia.pl/
 3. Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej
  • Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 27.11.2017 r.
  • Ostatnią aktualizację wykonano dnia 23.08.2020 r.
 4. Informacja zwrotna i dane kontaktowe
  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o
   kontakt: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300
   Dąbrowa Górnicza e-mail: um@dg.pl
   , tel. 32 295 67 00. Tą samą drogą można składać wnioski o
   udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
   dostępności.
 5. Wygląd
  • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
   • zmiana wielkości czcionki
   • zmiana kontrastu
   • skróty klawiaturowe
 6. Przystosowanie do urządzeń mobilnych
  • Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń
   mobilnych takich jak: telefony komórkowe, tablety, smartfony.
 7. Ułatwienia dla osób niewidomych
  • Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu,
   unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia
   i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany
   odnośnik bardziej szczegółowo. Za pomocą skróconego menu można dostać
   się bezpośrednio do: treści menu, wyszukiwarki, treści strony, wraz z
   zainstalowaniem odpowiedniego rozszerzenia w przeglądarce jest
   możliwość odczytania tytułów materiałów dostępnych na stronie.
 8. Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
  • Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web
   Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA
   (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron
   internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
  • Do sprawdzenia użyto programu https://validator.utilitia.pl/
 9. Pomoc w nawigacji
  • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy
   wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do
   obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą
   klawiszy:

   1. TAB
    • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
   2. SHIFT + TAB
    • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do
     kliknięcia
   3. ENTER
    • Przewijanie widocznej części strony
   4. ALT + 1
    • Przejście do menu głównego
   5. ALT + 2
    • Przejście do treści
   6. CTRL + ALT + +
    • Powiększenie rozmiaru czcionki
   7. CTRL + ALT + –
    • Pomniejszenie rozmiaru czcionki
   8. CTRL + ALT + 0
    • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki
   9. CTRL + ALT + C
    • Włączenie / wyłączenie trybu kontrastowego
   10. CTRL + ALT + H
    • Przejście do strony głównej
 10. Informacje na temat procedury
  1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej
   lub jakiegoś jej elementu. Można
   także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
   sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego
   cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
   itp.
  2. Żądanie powinno zawierać:
   • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
   • wskazanie strony internetowej lub elementu strony
    internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne
    cyfrowo,
   • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z
    żądaniem
  3. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
   pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić
   dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  4. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej
   zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z
   żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
   podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
   kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie
   może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
   publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
   informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji
   żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu
   do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie
   zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu
   strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w
   sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub
   elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII
   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
   administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
   także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 11. Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.
 12. Dane teleadresowe siedziby Urzędu
  • Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa
   Górnicza e-mail:
   um@dg.pl tel. 32 295 67 00
 13. Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu:
  1. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:
   • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się
    automatycznie.
   • Korytarze w budynku są przestronne, dwie windy wyposażone są w
    przyciski z alfabetem Braill’a, schody na klatkach schodowych
    wyposażone są w poręcze.
   • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter pomiędzy
    stanowiskiem: 15 a 16) znajduje się obniżona lada dla osób na
    wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
   • Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób
    niepełnosprawnych.
   • Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc
    przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową,
    uprawniająca do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.
   • Prawo wstępu z psem asystującym.
  2. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a – Wydział
   Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:

   • Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób
    niepełnosprawnych poprzez podjazd dla osób na wózkach
    inwalidzkich.
   • Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób
    poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na potrzeby osób
    niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą
    ostrzegawczą w kolorze czarno – żółtym.
   • W budynku brak windy.
   • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z
    niepełnosprawnościami.
   • Prawo wstępu z psem asystującym.
   • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka
    migowego na miejscu lub online.
 14. Tłumacz języka migowego
  • W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, Biuro Obsługi Klienta
   (parter stanowisko nr 14) znajduje się wideofon, z którego można
   skorzystać w poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 8.00 do 15.00,
   w czwartek w godzinach od 8.00 do 17.30, w piątek w godzinach od 8.00
   do 12.30. Można również skorzystać z pomocy urzędnika znającego język
   migowy – kontakt: um@dg.pl
   lub apobiega@dg.pl. ,
   tel.:
   32 295 67 42, 32 295 68 07
 15. Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej
  • W przypadku braku dostępności cyfrowej prosimy o kontakt: Urząd
   Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa
   Górnicza e-mail: um@dg.pl,
   tel. 32 295 67 00.
  • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
   niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 16. Koordynator do spraw dostępności
  • Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz jednostkach organizacyjnych miasta pełni Anna Zubko, pracownik Wydziału Polityki Społecznej.
   Do zadań koordynatora należą w szczególności zadania związane ze wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz jednostki organizacyjne miasta, przygotowanie oraz koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta w zakresie zapewnienia dostępności tym osobom.
   Adres do korespondencji:

   Urząd Miejski,

   ul. Graniczna 21,

   41-300 Dąbrowa Górnicza,

   telefon: 32 295 68 06,

   e-mail: azubko@dg.pl