Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Deklaracja dostępności

Drukuj

 

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dabrowa-gornicza.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF). Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Zubko, um@dg.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322956700. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie.
 • Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient.
 • Korytarze w budynku są przestronne.
 • Na schodach w dwóch klatkach obiektu od poziomu – 1 do O zamontowane zostały żółte nakładki na schody pełniące funkcję ostrzegawczo-ochronną, ostrzegają osoby niedowidzące o krawędzi stopnia.
 • Schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • Na każdym piętrze, na wypadek zagrożenia, dostępne są krzesła ewakuacyjne dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, jedna z nich została udźwiękowiona.
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter przy stanowisku nr 20) znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta znajduje się wyodrębniony tzw. otwarty pokój/ pokój cichej obsługi, który jest miejscem obsługi dostępnym m.in. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim a także osób z nadwrażliwością sensoryczną.
 • Na stanowisku 14 – Biura Obsługi Klienta zamontowana jest stacjonarna pętla indukcyjna, dostępne są także przenośna pętla indukcyjna oraz powiększająca lupa elektroniczna.
 • Na każdym piętrze znajduje się przestronna, dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta.
 • Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniającą do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.
 • Osoby z niepełnosprawnością, które chcą skorzystać z zamkniętego parkingu pod budynkiem, przy wjeździe, za pomocą przywołujące przycisku, kontaktują się z ochroną budynku. W razie potrzeby pracownik ochrony pomaga skorzystać z windy dostępnej na poziomie -1

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:

 • Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy drzwiach wejściowych zamontowany został system wezwania asysty.
 • Na potrzeby osób niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno – żółtym.
 • Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient.
 • W recepcji budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.
 • Budynek nie jest wyposażony w windy.
 • Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego zatrudnionego w budynku przy ulicy Granicznej 21 na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby lub telefonicznie.

Aplikacja mobilna

DG dla aktywnych w wersji dla systemu iOS.

Informacje dodatkowe

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia TAB
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia ENTER
 • Przewijanie widocznej części strony ALT + 1
 • Przejście do menu głównego ALT + 2
 • Przejście do treści CTRL + ALT + +
 • Powiększenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + –
 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + 0
 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki CTRL + ALT + C
 • Przejście do strony głównej CTRL+ALT+H

Ułatwienia dla osób niewidomych

Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo. Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do: treści menu, wyszukiwarki, treści strony, wraz z zainstalowaniem odpowiedniego rozszerzenia w przeglądarce jest możliwość odczytania tytułów materiałów dostępnych na stronie.

Tłumacz języka migowego

Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego – Marioli Węgrzynowicz. Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021 r.

Obrazek oznaczający tekst łatwy do czytania.

 ETR (EASY TO READ)- Informacje o Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w języku łatwym do czytania

 

Urząd dostępny dla każdego

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zarządzany jest przez Prezydenta Miasta, Marcina Bazylaka. Prezydent ma swoich trzech zastępców, którzy zarządzają poszczególnymi wydziałami.

W dąbrowskim urzędzie otrzymasz nowy lub pierwszy dowód osobisty, wyrobisz prawo jazdy, zarejestrujesz samochód, zgłosisz narodziny dziecka, dokonasz zmiany nazwiska, dowiesz się, jak gospodarować odpadami. To tutaj załatwisz sprawy związane z wojskiem, podatkami, ewidencją gruntów i budynków, otrzymasz pozwolenie na budowę domu oraz wiele innych. Pracownicy urzędu wykonują swe zadania związane z remontami, inwestycjami miejskimi, wspierają przedsiębiorców.

W budynku przy ulicy Granicznej znajduje się większość wydziałów. Jedynie Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ma swą siedzibę przy ulicy Sienkiewicza 6A.

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbywają spotkania radnych tzw. sesje Rady Miejskiej, gdzie podejmowane są najważniejsze uchwały dotyczące miasta. Aby dostać się do sali sesyjnej na I piętrze osoby na wózkach mogą skorzystać z dostosowanej windy. Sesje Rady Miejskiej można też oglądać poprzez kanał na youtube

Załatwianie spraw urzędowych

Większość spraw urzędowych można załatwić na parterze, gdzie swoje stanowiska mają poszczególne wydziały.

Urząd czynny jest:
• w poniedziałki od godziny 7.30 do 15.30
• we wtorki od godziny 7.30 do 15.30
• w środy od godziny 7.30 do 15.30
• w czwartki od godziny 7.30 do 18.00
• w piątki od godziny 7.30 do 13.00.

 Do budynku można wejść z psem asystującym.

Sprawy w urzędzie można załatwić na kilka sposobów:
• możesz przyjść do urzędu i załatwić sprawy na miejscu z pracownikami,
• możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: um@dg.pl
• jeśli chcesz, możesz do nas zadzwonić na numer 32 295 67 00 i porozmawiać z pracownikiem, który zajmie się Twoją sprawą
• możesz przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta

• możesz napisać pismo i wysłać je na adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21,
41-300 Dąbrowa Górnicza

• albo napisać pismo i wysłać za pomocą platformy e-PUAP.
e-PUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, trzeba mieć dostęp do internetu i założone konto.
Po zalogowaniu należy wyszukać podmiot Gmina Miasto Dąbrowa Górnicza.

Tłumacz migowy

Osoba niesłysząca lub słabosłysząca może skorzystać bezpłatnie ze wsparcia tłumacza języka migowego (PJM).
Potrzebę można zgłosić przed wizytą w urzędzie za pośrednictwem asystenta, bądź mailowo mwegrzynowicz@dg.pl
Można też wysłać zgłoszenie mailowo w formie nagranego filmu w PJM.

Dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami

Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie. Korytarze w budynku są przestronne, dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze. W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter pomiędzy stanowiskiem: 18 a 20) znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta skorzystasz z pętli indukcyjnej oraz elektronicznej lupy powiększającej. Tu znajduje się też obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
Na parterze budynku znajduje się wyodrębniony pokój cichej obsługi. To miejsce obsługi dostępne m.in. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim a także osób z nadwrażliwością sensoryczną.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniającą do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.

Jeśli chcesz skorzystać z zamkniętego parkingu pod budynkiem, skontaktuj się z ochroną za pomocą przycisku przywołującego. Pracownik ochrony otworzy szlaban i pomoże skorzystać z windy dostępnej na poziomie -1.

 

Jak dojechać komunikacją miejską

Do urzędu można dojechać autobusami. Przy urzędzie, na przystanku Dąbrowa Górnicza Reden Centrum Administracyjne zatrzymują się autobusy linii 640, 654, 645, 690.
Około 500 m od budynku znajduje się drugi przystanek – Dąbrowa Górnicza Reden Komenda Policji. Zatrzymują się tam autobusy: 18, 637, 640, 645, 656, 690, 807, 808, M2.
Do urzędu można też dojechać tramwajem linii 21.

Nadal będziemy odpowiadać na bieżące potrzeby, likwidując bariery, czyniąc dąbrowski Urząd Miejski dostępnym dla wszystkich mieszkańców.

***