Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Dołącz do nas

Razem tworzymy Dąbrowę Górniczą

Dąbrowa Górnicza to przestrzeń aktywności: społecznej, biznesowej, kulturalnej, ekologicznej i sportowej. Tym samym aktywność jest cechą najsilniej wyróżniającą miasto, jednak zadania realizowane przez Gminę są bardzo różnorodne i dotyczą niemal wszystkich zakresów funkcjonowania miasta. Dzięki temu każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie, zadania odpowiadające zainteresowaniom i kompetencjom zawodowym, zadania wspomagające rozwój i dające satysfakcję. Od pracowników wymagamy dużo, jednocześnie dając im możliwość pozyskiwania nowych kompetencji i rozwój w pionie bądź poziomie w naszej strukturze.

etapy rekrutacji

 1. Wybranie oferty i złożenie dokumentów
 2. Weryfikacja wstępna
 3. Test wiedzy lub spotkanie z komisją
 4. Otrzymanie odpowiedzi
Kliknij, aby czytać więcej Czytaj więcej

Etapy rekrutacji

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza publikuje ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska na zastępstwo, pomocnicze, staże i praktyki na

 • na stronie dg.pl
 • na stronie BIP
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu
 • oraz innych zewnętrznych portalach rekrutacyjnych

aplikacja odbywa się w każdorazowo w sposób określony w ogłoszeniu. Zazwyczaj poprzez formularz elektronicznej rekrutacji, gdzie należy wypełnić wymagane dane, dołączyć wskazane w ogłoszeniu scany dokumentów i przeklikać odpowiednie zgody, oświadczenia i klauzule.

Szczegółowo proces rekrutacji na wolne stanowiska 2urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze unormowany jest regulaminem naborów.

Etapy rekrutacji na stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze

Etap 1 – składanie aplikacji

Gdy znajdziesz interesujące Cię ogłoszenie i spełniasz jego wymagania formalne, po aplikacji należy czekać do zakończenia etapu zbierania ofert.  W każdym ogłoszeniu określamy do kiedy nabór trwa (z wyłączeniem rekrutacji spontanicznych/otwartych).

Etap 2 –  weryfikacja wstępna

Po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu, w trybie niezwłocznym dokumenty złożone przez kandydatów są analizowane pod kątem spełnienia warunków formalnych oraz niezbędnych i oceniane w tym zakresie przez powołaną do tego celu komisję

Po weryfikacji jest sporządzana lista kandydatów spełniających wymagania formalne, a informacja o ich liczbie i terminie kolejnego etapu naboru jest publikowana na BIP. Kandydaci przechodzący do kolejnego etapu są informowani przez rekrutera telefonicznie lub mailowo  bądź w inny możliwy sposób o terminie drugiego etapu.

Etap 3a. – test wiedzy lub spotkanie z komisją

W niektórych naborach kandydaci na tym etapie kandydaci otrzymują do wypełnienia test wiedzy składający się z pytań merytorycznych w ramach przepisów, które były wymienione w ogłoszeniu.  Test odbywa się w tym samym terminie i miejscu dla wszystkich kandydatów.

Przed rozpoczęciem testu rekruter sprawdza tożsamość każdej osoby, a kandydaci potwierdzają swoją obecność.  Na test należy  przybyć punktualnie.

Ilość pytań i czas przeznaczony na rozwiązanie testu jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

Następnie komisja dokonuje sprawdzenia testów przyznając jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź na dane pytanie a osoby, które zdobyły wymaganą ilość punktów zostają zaproszone na kolejny etap, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną

*W niektórych przypadkach etap 3a jest pomijany i po etapie 2 następuje od razu etap 3b

Etap 3b – spotkanie z komisją rekrutacyjną

Rozmowa kwalifikacyjna polega na sprawdzeniu wiedzy merytorycznej kandydatów z zakresu znajomości przepisów prawa, które są wskazane w danym ogłoszeniu o naborze oraz kompetencji miękkich.

Każdemu z kandydatów biorących udział w rozmowie zadawane są te same pytania. Osoba z najwyższą liczbą otrzymanych punktów wygrywa! – to nie znaczy, że pozostałym poszło źle tylko, że inna osoba osiągnęła lepszy wynik. Kandydatów jest wielu natomiast ilość wolnych stanowisk jest ograniczona dlatego pozostałe osoby  zapraszamy do ponownego udziału w przyszłych naborach.

Etap 4 – wyniki naboru

Po zakończonych naborach komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów , którzy przeszli kolejne etapy rekrutacji  i w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe.

Po sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru jest on przedstawiony Prezydentowi w celu zatrudnienia wybranego kandydata. Decyzję o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia podejmuje Prezydent.

Niezwłocznie po zakończeniu etapów nabory, informacja o jego wyniku umieszczana na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowana w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Kadra zarządzająca

Małgorzata Jakubczyk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Michał Syska

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. marki miasta, kultury i sportu

Damian Czechowski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Barbara Cuber

Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu

Michał Rabka

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. transformacji cyfrowej; Naczelnik Wydziału Informatyki

Illa Marek

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Bartosz Matylewicz

Rzecznik Prasowy

Agata Kemona

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami i Urzędem; Naczelnik Wydziału Kadr i Płac

Zbigniew Kubik

Naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowych

Wojciech Juroff

Naczelnik Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu

Rafał Zwoliński

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Piotr Drygała

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. społeczeństwa obywatelskiego; Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Paweł Gradzik

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Patryk Kuzior

Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli

Natalia Wierzelewska

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Mirosława Danecka

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor ochrony danych

Marcin Janik

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Małgorzata Jakubczyk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Małgorzata Durbacz

Naczelnik Wydziału Oświaty

Katarzyna Jurczak-Klocek

Kierownik Biura Funduszy i Projektów Unijnych

Katarzyna Halaburda

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Jarosław Rokicki

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Ireneusz Ryl

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego

Grażyna Kawalec

Naczelnik Wydziału Budżetu i Sprawozdawczości

Ewa Fudali-Bondel

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego; Naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Elżbieta Paliga

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego 

Barbara Widawska

Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Księgowości

Arleta Grzesik

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

Arkadiusz Grządziel

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej

Anetta Sęk

Kierownik Biura Organizacyjnego

Agnieszka Stanuch

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. Potwierdzenie wykształcenia
 2. Staż zawodowy
 3. Oświadczenie
 4. Inne dokumenty
Kliknij, aby czytać więcej Czytaj więcej

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Ogłoszenie każdorazowo określa sposób dostarczenia dokumentów i oświadczeń. Zazwyczaj ma to miejsce poprzez formularz elektronicznej rekrutacji, gdzie kandydat zapoznaje się z wymaganymi treściami i wyraża na nie zgodę bądź nie, jak również dołącza scany określonych w ogłoszeniu dokumentów tak aby potwierdzić wymagane kwalifikacje i doświadczenie. Jeśli dołączasz kilka dokumentów, sugerujemy połączyć je w jeden plik i wtedy podpiąć pod swoją ofertę.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia wystawione w innym języku niż polskim wymagamy tłumaczenia na j.polski wraz z dołączonym scanem dokumentu właściwego

Potwierdzenie wykształcenia

W przypadku gdy koniecznie jest potwierdzenie wykształcenia wyższego dowolnego stopnia, należy dołączyć scan całego dyplomu lub dokumentu potwierdzającego wystawionego przez uczelnię. Jeśli wymagamy wykształcenia średniego – należy dołączyć cały scan dokumentu ukończenia szkoły średniej.

Potwierdzenie doświadczenia zawodowego

Twoje doświadczenie zawodowe potwierdzają zarówno świadectwa pracy jak i prawidłowo przygotowane CV, w którym należy dokładnie określić rodzaj wymaganego doświadczenia oraz dokładny okres jego wykonywania. W ramach doświadczenia zawodowego zostanie uznana zarówno praca w innym miejscu pracy, prowadzenie działalności gospodarczej w wybranym zakresie, jak i współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej. Doświadczenie zawodowe nie jest tożsame ze stażem zawodowym

Staż zawodowy

Dla urzędniczych stanowisk pracy wymagany w ogłoszeniu staż pracy możesz potwierdzić dołączając do aplikacji scany dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu jeśli ono nadal trwa

Dla kierowniczych urzędniczych stanowisk pracy: możesz dołączyć wszystko co powyżej ale też zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku według PKD.

Oświadczenia

Od kandydatów oczekujemy potwierdzenia pewnych faktów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ogłoszenie każdorazowo wskazuje sposób złożenia oświadczeń, zwykle ma to miejsce przez dokonanie wyboru w elektronicznym formularzu:

 • posiadanym obywatelstwie: o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowanej opinii
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb danej rekrutacji

Inne dokumenty

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnym stanowisku urzędniczym, jeśli spełni oba następujące warunki:

 • w dokumentach aplikacyjnych załączy scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • w wyniku przeprowadzonego testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej znajdzie się w gronie 5 najlepszych kandydatów rekomendowanych przez komisję do zatrudnienia.

Scan całego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a us. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych., należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych

Dlaczego warto?

Jako pracodawca doceniamy przede wszystkim innowacyjność i rozwój, ale równie ważne są cechy osobowe takie jak sumienności, rzetelności, bezstronności, empatia i życzliwość. Bardzo ważna dla nas jest profesjonalna i sprawna obsługa klienta, która jest związana z realizacją większości zadań Urzędu. Dlatego nasi pracownicy mogą liczyć na cykl szkoleń, które nie tylko rozwijają ich doświadczenie zawodowe, ale i kompetencje miękkie w zakresie samorozwoju i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Stale szukamy najskuteczniejszych metod pomagających w pracy naszym pracownikom, dlatego cenimy wewnętrzną komunikację i wspólne rozwiązywanie problemów.

Kliknij, aby czytać więcej Czytaj więcej

Dlaczego warto?

Sposoby wynagradzania i zatrudniania pracowników samorządowych regulują 3 podstawowe akty prawne. Oczywiście szczegóły zatrudnienia z każdą osobą są ustalane indywidualnie, jednak są pewne ramy, które pozwalają uzyskać pewność i stabilizację.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym – dotyczy to zarówno pracowników urzędniczych jak i osoby zatrudnione na zastępstwo i na stanowiskach pomocniczych.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oferujemy:

 • Pierwszą umowę o pracę  zawsze na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony.
 • Wynagrodzenie pracownika samorządowego, które składa się z obligatoryjnych elementów:
  • miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku stażowego za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% – zgodnie z ustawą) – *liczy się m.in.: staż pracy z poprzednich zakładów pracy
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki – zgodnie z ustawą)
  • nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą)
 • możliwość korzystania z ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa)

Dodatkowo oferujemy różne rozwiązania pomagające w codziennym życiu zawodowym:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Rozbudowaną procedurę Onboardingu – pomoc Buddy’ego i opiekuna merytorycznego, co pozwala wyeliminować stres pierwszych dni pracy i wspiera podczas służby przygotowawczej
 • Regularne godziny pracy zgodne z godzinamy pracy urzędu, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance)
 • Elastyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
 • Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego
 • Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, webinariach, konferencjach
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych
 • Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym. Zatrudniamy Baby Boomersów, iXy Ygreki i Zety – doceniając wiedzę i różnorodność.
 • Możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
 • Lunch bar na terenie Urzędu – gdzie zawsze możesz zjeść ciepły posiłek podczas przerwy
 • Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg

Co oferujemy

Stabilność zatrudnienia, regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym.

Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego, podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych.

Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym.

Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta.

Kontakt

Wydział Kadr i Płac

tel. 32 2956740

e-mail: rekrutacja@dg.pl

Oferty Pracy