Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Ekologia

Emisje

Ekologia

Dąbrowa Górnicza nazwę swą zawdzięcza rosnącym tu dębom. Jest jednocześnie największym dębowym miastem w Europie. Dąbrowa Górnicza jest miastem zielonym, bogatym w jeziora i lasy....

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe

  Wzgórze Gołonoskie zostało objęte ochroną prawną  jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy,  na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LVI/991/2002 z dnia 22maja 2002 roku....

Inne przyrodniczo cenne obiekty i obszary

  Bagna nad Trzebyczką Obszar bagien rozciąga się na terenie starego koryta rzeki Trzebyczki w dzielnicy Antoniów. Dolina rzeki Trzebyczki, mimo częściowego odkształcenia stosunków wodnych...

Obszary Natura 2000

Pustynia Błędowska Kod obszaru: PLH120011.  Pustynia Błędowska stanowi unikatowy ekosystem w skali europejskiej. Jest największym w Europie Środkowej zwartym, śródlądowym obszarem występowania piasków wydmowych z...

Stanowiska dokumentacyjne

  Srocza Góra – Uchwałą Nr XXI/339/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej uznana została stanowiskiem dokumentacyjnym. Szczególnym celem ochrony...

Użytki ekologiczne

  „Pustynia Błędowska” – uznana rozporządzeniem Nr 100/95 Wojewody Katowickiego z dnia 24 lipca 1995 roku.Obszar użytku ekologicznego pod nazwą „Pustynia Błędowska” wynosi 683,91 ha....

Pomniki przyrody

  Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi...

Programy i plany

Ideą programów jest w pierwszej kolejności określenie diagnozy stanu środowiska, następnie wyznaczenie celów głównych i sformułowanie listy działań do realizacji, ze wskazaniem źródeł ich finansowania...

Azbest

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jego szkodliwość wynika bezpośrednio z faktu uwalniania pyłu azbestowego z wyrobu do powietrza w trakcie eksploatacji...