Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Inne przyrodniczo cenne obiekty i obszary

Drukuj

 

Bagna nad Trzebyczką
Obszar bagien rozciąga się na terenie starego koryta rzeki Trzebyczki w dzielnicy Antoniów. Dolina rzeki Trzebyczki, mimo częściowego odkształcenia stosunków wodnych prezentuje wysoką wartość przyrodniczą. Są to obszary wodno – błotne i zabagnione stanowiące siedliska wielu zanikających gatunków roślin i zwierząt. Przy brzegach dawnego koryta rzeki i w strefie wysiękowej przy lewej krawędzi doliny wykształcają się zbiorowiska łęgowe. W łęgach tych wystęują takie rzadkie gatunki chronione jak: ciemiężyca zielona, omieg górski – jest to nowo odkryte, jedyne znane stanowisko omiega górskiego na obszarze administracyjnym Dąbrowy Górniczej i jedno z niewielu znanych na Wyżynie Śląskiej.

Bielowizna
Jest to obszar o powierzchni 2,56 ha, położony w dzielnicy Ząbkowice. Stanowi on cenny przyrodniczo fragment doliny Trzebyczki z naturalnym biegiem rzeki i towarzyszącymi mu zbiorowiskami łęgów i olsów oraz siedliskami chronionych gatunków roślin i zwierząt. Występują tam, będące pod ochroną całkowitą takie rośliny jak: barwinek pospolity, chrobotek reinferowy, kruszczyk rdzawoczerwony i szerokolistny, listera jajowata, płucnica islandzka, pomocnik baldaszkowaty, wawrzynek wilcze łyko, wyblin jednolistny.

Stanowisko wilczomlecza
Na obszarze miasta stwierdzono jedyne w Polsce stanowiska wilczomlecza pstrego (Euphorbia epithymoides), gatunku zagrożonego wyginięciem, umieszczono w Polskiej czerwonej księdze roślin. Cała krajowa populacja tej rośliny rośnie tylko na jednym stanowisku, którego przeważająca część mieści się w obrębie północnych obrzeży Dąbrowy Górniczej – Trzebiesławickich Wzgórz.