Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
30 czerwca 2018

Współpraca – to się opłaca

Drukuj

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi to korzyści dla mieszkańców miasta. Prawdziwe efekty przynosi ona jednak tylko wtedy, kiedy opiera się na wzajemnym zaufaniu, dialogu oraz partnerstwie pomiędzy administracją samorządową i aktorami społecznymi. Tak właśnie jest w Dąbrowie Górniczej, gdzie zarejestrowanych jest 328 organizacji pozarządowych (173 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, 39 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, 25 uczniowskich klubów sportowych, 57 stowarzyszeń zwykłych i 26 fundacji).
Dąbrowski model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oparty jest na wielości podmiotów i instytucji (m.in. Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wraz z Centrum Aktywności Obywatelskiej) zaangażowanych w obowiązujące w mieście procedury.

Współfinansowanie działań i projektów
W samym tylko 2017 roku, na współpracę z organizacjami pozarządowymi, miasto przeznaczyło ponad 10 mln zł. Ponad 3 mln zł trafiły do podmiotów społecznych w wyniku konkursów organizowanych w 12 obszarach. W efekcie stowarzyszenia zorganizowały 133 projekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne, ekologiczne, a także związane z oświatą, ekologią i pomocą społeczną. Ponad 56 tys. zł przekazano na tzw. małe granty, a kolejne 220 tys. zł na zadania związane ze zdrowiem publicznym. Prawie 600 tys. złotych to dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a kwotą ponad 100 tys. złotych dąbrowski samorząd wsparł funkcjonujący w Dąbrowie Górniczej Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca”. Z kolei dotacja dla podmiotów działających w obszarze oświaty wyniosła ponad 5,2 mln zł.

Pieniądze to nie wszystko
Wsparcie podmiotów społecznych nie sprowadza się wyłącznie do przekazywania na realizowane przez nie zadania środków finansowych. W 2017 r. 21 podmiotów zostało zwolnionych z opłat czynszowych za zajmowane przez nie lokale o łącznej powierzchni 3 476, 52 m². Koszty, jakie poniosło z tego tytułu miasto, to blisko 600 tys. złotych. 17 organizacji posiadało swoją siedzibę w Centrum Aktywności Obywatelskiej, kolejne 27 korzystało tam z adresu, a 50 z pomieszczeń biurowych i sal warsztatowo-szkoleniowych. W 2017 r. Centrum 576 razy udostępniło sale szkoleniowe oraz 2581 pomieszczenia biurowe niezbędne do prowadzenia działalności przez podmioty III sektora.
W siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej prowadzone są również procesy związane z Dąbrowskimi Konsultacjami Społecznymi, Dąbrowskim Budżetem Partycypacyjnym oraz Fabryką Pełną Życia.
Prócz wsparcia infrastrukturalnego Centrum oferuje także bezpłatne poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze, informacje na temat nowych wytycznych prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości i prawa, szkolenia oraz aktywizację społeczności lokalnych. W Centrum spotykają się też działające na terenie gminy zespoły opiniująco-doradcze, takie jak Rada Seniorów, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza czy Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych. Pozafinansowa współpraca z podmiotami społecznymi to także konsultowanie z NGO aktów prawa miejscowego (w 2017 roku – 47 konsultacji), udzielanie patronatów nad inicjatywami i projektami organizacji pozarządowych (44 patronaty) czy wsparcie dla funkcjonujących w mieście klubów wolontariusza (13 klubów). Miasto promuje także działalność podmiotów społecznych, współorganizując z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych Festiwal Ludzi Aktywnych – coroczne święto obywatelskości, w którego organizację w zeszłym roku zaangażowane były aż 63 podmioty.
Działania promowane są również w internecie, gdzie pod adresem ngo.dabrowa-gornicza.pl funkcjonuje portal dąbrowskich organizacji pozarządowych, w którym na bieżąco można śledzić szczegółowe informacje na temat dąbrowskiego modelu współpracy oraz inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne.

Czytaj więcej

Strona główna

Konkurs plastyczny na plakat promujący jazdę rowerem

Biznes

Kolejni przedsiębiorcy w gronie laureatów Konkursu im. Adamieckiego

Wiadomości

Kolprem wyremontuje przejazd. Będą zmiany w organizacji ruchu

Rekreacja

Startuje walka o ligowe punkty. MKS podejmuje wicemistrza