Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
4 lutego 2021

W marcu rusza rekrutacja do przedszkoli

Drukuj

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dąbrowie Górniczej zostanie przeprowadzona w dniach od 4 marca do 15 marca 2021 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapisywanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy

 1. Rodzice, zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazana w karcie jako pierwsza) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W przypadku braku możliwości dostępu do Internetu, należy zgłosić się do przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, pobrać wniosek w wersji papierowej i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.
 2. Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie do 15 marca 2021 r. do godz. 15:00 spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.
 3. W chwili rozpoczęcia rekrutacji, formularz zgłoszenia, oprócz z podanego linku www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl do strony internetowej, można będzie pobrać również w każdym przedszkolu/szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 4. Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:                                                                                                                                                                                                                                                    a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący – Uchwała Nr XXV/547/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów. Kryteria rekrutacji
 6. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa wyżej podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w terminie od 4.03.2021 r. do 16.03.2021 r.

Przez korzystanie rodziny kandydata z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(z wyjątkiem świadczeń jednorazowych) należy rozumieć korzystanie z:

1.świadczenia pieniężnego przyznanego na mocy ustaw:
– pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– świadczeń rodzinnych
– o systemie oświaty (stypendium szkolne)
– o pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy)
– o pieczy zastępczej
2.świadczenia niepieniężnego:
– praca socjalna
– pomoc psychologiczna
– pomoc asystenta rodziny.

Uwaga świadczenie „500+” przyznawane na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczenie „300+” przyznawane w ramach programu „Dobry Start”  nie wchodzą w zakres świadczeń przyznawanych przez MOPS.

 1. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zaznaczenie odpowiedzi TAK w przypadku spełniania kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

-rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym,

-rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, gdzie prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Górnicza,

-rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola,

-rodzina kandydata korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem świadczeń jednorazowych),

-korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja  jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

 1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.
 2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego/  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 12 do 16 kwietnia 2021 r. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 3. 21 kwietnia 2021 r. zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2021 r.
 5. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji:

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni zgłosić się wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi lub do Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym, w celu zabezpieczenia miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny, winni złożyć deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego  w dotychczasowej placówce  do dnia 23 lutego 2021 r.

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Rekreacja

Spotkanie z Treflem w TV

Komunikaty

najem i dzierżawa

Wiadomości

Uczniowie podstawówek mogą napisać „List do św. Mikołaja”