Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.
Pomoc uzyskasz w Dąbrowie Górniczej w następujących punktach:
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Ofiar Katynia 93,
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Al. J. Piłsudskiego 2,
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Chemicznej 2,
• Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Łącznej 31,
• Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Sienkiewicza 6a.

Z bezpłatnej pomocy może skorzystać każda osoba , której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoby zainteresowane proszone są o umówienie wizyty, pod numerem telefonu 32 262 61 43, czynnym od poniedziałku do piątku.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Niezależnie od zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą uzyskać pomoc także w powołanych do tego instytucjach działających na terenie miasta. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa i pomocowych działających na terenie Dąbrowy Górniczej https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/49145/dokument/149416

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji

• Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
• Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego.
• Niedopłatą mediacje prowadzi mediator wpisany na listę stałych mediatorów.
• Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
• Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na terenie powiatu.
• W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa sporządzanej przez starostę.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
• nieodpłatną mediację, lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
• porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, nieodpłatną mediację.

Zakres nieodpłatnej mediacji: 

• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
• przeprowadzenie mediacji,
• udzielenie pomocy w sporządzaniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Sposób wykazywania uprawnień:

• Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
• Przedsiębiorca w zakresie działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
• kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
• informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708).

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Wówczas osoba uprawniona nie ma obowiązku składania pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Opinie o udzielonej pomocy prawnej:

• Osoba uprawniona ma możliwość przekazania opinii o udzielonej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie na karcie pomocy część B dostępnej u adwokata, radcy prawnego, doradcy obywatelskiego, którą wypełnioną umieszcza się w specjalnie udostępnionej urnie.
• W sytuacji, gdy porady odbywają się za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość wypełnioną kartę B można przesłać na adres poczty elektronicznej rlendo@dg.pl.

Informacje uzupełniające:

Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyści z tego wynikających