Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
19 lutego 2018

Aktywizacja osób bezrobotnych 30+

Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Dąbrowie Górniczej (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do jednej z poniższych grup:

– kobiet,

– osób powyżej 50 roku życia,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób o niskich kwalifikacjach.

Powyższe kryteria muszą być spełnione zarówno na dzień złożenia Ankiety zgłoszeniowej do projektu wraz z Wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie[i].

Wnioski przyjmowane będą od 26 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Wnioski złożone przed i po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 25 533,54 zł na osobę.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej zaprasza osoby bezrobotne, zainteresowane złożeniem Wniosku o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach niniejszego naboru na spotkania informacyjne z pracownikiem Urzędu, na których omówiony zostanie m.in. Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej, zasady prawidłowego wypełnienia wniosku, kryteria kwalifikowalności do projektu.

Harmonogram spotkań:

15.02.2018 (czwartek) godz. 9.00 sala 29 (I piętro),

16.02.2018 (piątek)  godz. 9.00 sala 29 (I piętro),

20.02.2018 (wtorek) godz. 12.00 sala 29 (I piętro),

21.02.2018 (środa)  godz. 14.00 sala 29 (I piętro),

22.02.2018 (czwartek) godz. 9.00 sala 29 (I piętro).

Osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej powinny obligatoryjnie zapoznać się z:

– Zasadami rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regulaminem przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej i złożyć w terminie naboru kompletną i prawidłowo wypełnioną Ankietę zgłoszeniową do projektu wraz z Wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz Oświadczeniem o niekaralności.

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/14123-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pok. 30 (również w wersji z powiększoną czcionką).

Wnioski można:

– składać osobiście w Kancelarii w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, który czynny jest w pon., wt. w godz. 7.30-15.30, śr. w godz. 7.30-17.00, lub

– przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza (decyduje data stempla pocztowego).

W ramach naboru przewiduje się udzielenie dofinansowania 26 osobom bezrobotnym  (13 kobietom i 13 mężczyznom).

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób otwarty, z zachowaniem zasady równych szans,  w tym zasady równości płci, w sposób zapobiegający dyskryminacji, co wyrażać się będzie w:

 1. ułatwieniu dostępu do oferty projektowej osobom słabiej widzącym, osobom z niepełnosprawnościami poprzez: obsługę tych osób na parterze budynku (w pokoju nr 1), bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej od przystanków komunikacji publicznej, zapewnienie dokumentów z większą czcionką, pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie urzędu, zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego.
 2. rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i barier osób z niepełnosprawnościami w ramach Ankiety zgłoszeniowej do projektu oraz rozmowy z doradcą klienta lub pracownikiem odpowiedzialnym za wdrażanie poszczególnych form wsparcia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12 w pok. nr 30 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 262-37-39 wew. 227, 228 oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/14123-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

 

[i] Dzień rozpoczęcia udziału w projekcie to dzień w którym uczestnik/uczestniczka otrzymuje usługę poradnictwa zawodowego, udzielaną po dostarczeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Wiadomości

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

Strona główna

Trzysta bocianów na budowie huty. Rozmowa z Anną Cieplak

Wiadomości

Ruszają fora mieszkańców

Wiadomości

Spotkanie wokół historii miasta i Huty „Katowice” oraz książki „Ciało Huty” Anny Cieplak