Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023

Drukuj

27 stycznia 2021 r., Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023. Dzięki temu, mieszkańcy mogą nadal otrzymywać dotacje na wymianę źródeł ciepła na takie, które są mniej uciążliwe dla środowiska.

Finansowe wsparcie jest przyznawane na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych. Więcej informacji na stronie www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/wymien-stary-kociol-czekaja-dotacje/

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą również ubiegać się o dofinansowanie na wymianę kotła grzewczego i ocieplenie domu w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Więcej informacji na stronie czystepowietrze.gov.pl/

***

O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego zawiera ważne nakazy liczone począwszy od dnia 1 września 2017 r. tj.:

 • po tej dacie montaż kotła pozaklasowego, jak również klasy 3 i 4 jest działaniem sprzecznym z prawem – obowiązek wymiany jest natychmiastowy,
 • jeżeli eksploatacja posiadanego kotła rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku to użytkownicy zobowiązani są do wymiany takich urządzeń grzewczych w następujących terminach:

do końca roku 2021 kotły starsze niż 10 lat od daty ich produkcji (według stanu na dzień 1 września 2017 r.);

– do końca roku 2023 kotły w przedziale wiekowym od 10 do 5 lat od daty ich produkcji (według stanu na dzień 1 września 2017 r.);

– do końca roku 2025 wszystkie kotły niestarsze niż 5 lat od daty ich produkcji (według stanu na dzień 1 września 2017 r.);

– do końca roku 2027 kotły klasy 3 lub 4.

Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów węglowych, takich jak muły czy flotokoncentraty oraz węgla niskiej jakości, jak miał węglowy oraz węgiel brunatny Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest także spalanie wilgotnego drewna – grozi to emisją ogromnych ilości rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Śląska uchwała antysmogowa, będąca jedną z 13 obowiązujących wojewódzkich uchwał  na terenie naszego kraju, nakazuje wymianę nieefektywnych pieców i kotłów węglowych,  wyznaczając graniczne daty ich likwidacji. Wskazuje ona, że do końca bieżącego roku (2021) muszą zostać zlikwidowane wszystkie kotły i piece na paliwa stałe, które w momencie wejścia w życie tej uchwały, a więc 1 września 2017 roku miały więcej niż 10 lat od daty ich produkcji (dotyczy to także kotłów i pieców, dla których nie da się ocenić wieku – nie posiadają tabliczki znamionowej, np. piece kaflowe). Dziś te urządzenia mają już co najmniej 12 lat, a więc okres ich użytkowania powoli dobiega końca, a na pewno dawno już nie są objęte żadną gwarancją. Są najbardziej emisyjne i nawet zastosowanie specjalnych technik palenia nie obniża skutecznie ilości wydobywających się gazów i pyłów do poziomów dopuszczalnych.

Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że każdy właściciel nieruchomości stosujący do ogrzewania paliwa stałe jest zobowiązany do jej stosowania. Od 1 stycznia 2022 roku zarówno strażnicy miejscy, jak i pracownicy gmin mają prawo skontrolować każdą nieruchomość na zgodność używanego pieca czy kotła z uchwałą antysmogową. Za niedostosowanie się do jej wymogów grozi mandat, ale przede wszystkim musimy pamiętać, że niestosowanie się do uchwały, to trucie siebie, swoich bliskich i całego otoczenia.

W przypadku montażu urządzeń grzewczych na paliwa stałe w nowym domu lub w przypadku modernizacji istniejących, obowiązuje wymóg montażu kotła  klasy piątej lub ECODESIGN. Oczywiście jeśli decydujemy się nadal na ogrzewanie domu węglem, pelletem czy drewnem. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze kotły na paliwo stałe są źródłem emisji, dlatego najlepszą decyzją jest wybór innego sposobu ogrzewania, jak ciepło systemowe, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Śląskie kotły – ulotka POBIERZ PLIK

Pamiętajmy, że wszystkie nowo montowane kotły już od 1 września 2017 roku muszą spełniać normy KLASY 5 lub ECOPROJEKTU (wymagania dotyczące urządzeń grzewczych, określające emisyjność pyłu na poziomie 40 mg/m³, gwarantujące dotrzymanie norm emisji w trakcie pracy przy niższym obciążeniu kotła). Ecoprojekt określa dodatkowo maksymalną emisję tlenków azotu.

Jeśli podejrzewasz, że osoba z Twojego sąsiedztwa nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, tzn. spala niedozwolone paliwo lub instaluje pozaklasowy kocioł – zgłoś to 986 Straży Miejskiej.

Za nieprzestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat od 20 zł do 500 zł lub kara grzywny do 5 000 zł.
***

UCHWAŁA NR V/36/1/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

1.
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach administracyjnych województwa śląskiego wprowadza się ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.
2.
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
wydzielają ciepło lub
wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
3.
Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w § 2.

4.
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

5.
W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 2 i pkt 3, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych w niniejszym zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. a załącznika II w/w rozporządzenia.

6.
W instalacjach wskazanych w § 2 zakazuje się stosowania:

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
7.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

8.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku z następującymi wyjątkami: wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku będą obowiązywać: od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
wymagania wskazane w § 5 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą: osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub
zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.