Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
28 kwietnia 2020

Pakiety dla przedsiębiorców

Drukuj

Dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu lub prowadzących działalność gospodarczą, doznających ograniczeń bądź zakazu jej prowadzenia, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Marcin Bazylak, prezydent miasta, oferuje wsparcie, które ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom wprowadzanego stanu epidemicznego lub epidemii.

Pakiet I

Ulgi w czynszu (najem lokali użytkowych MZBM, najem lub dzierżawa nieruchomości gminnych).

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z gminnych lokali użytkowych administrowanych przez MZBM oraz innych nieruchomości dzierżawionych lub wynajmowanych od gminy lub od jednostek organizacyjnych:

 • Obniżenie stawki czynszu  do 80% – dot. prowadzących  działalność gospodarczą, której przedmiot zgodny jest z działalnością dotyczącą ograniczeń bądź zakazu prowadzenia, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, wprowadzonych w związku z koniecznością zwalczania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 (na czas obowiązywania ograniczeń lub zakazu).
 • Obniżenie stawki czynszu do 50% dla podmiotów,  których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 , nie niżej jednak niż do wysokości kosztów własnych wynajmującego, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • W lokalach MZBM możliwość wykorzystania wpłaconej kaucji na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją po ustaniu negatywnych konsekwencji finansowych.

Szczegółowe zasady określone zostały w:

Wnioski dot. MZBM  można przesłać pocztą elektroniczną na adres: mzbm@mzbm.com.pl

Dodatkowe informacje MZBM – Dział Umów i Zamówień Publicznych, tel. 32 260 86 46

Wnioski dot. nieruchomości dzierżawionych lub wynajmowanych od gminy można przesłać pocztą elektroniczną na adres: nieruchomości@dg.pl

Pakiet II

Ulgi w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych

Ulgi w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19

Wsparcie przedsiębiorców na ich indywidualny wniosek (w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej)

 • umorzenie zaległości podatkowych
 • odraczanie terminów płatności podatków
 • rozłożenie terminów płatności na raty

Takie podejście umożliwi elastyczne stosowanie różnych form wsparcia dla poszczególnych przedsiębiorców, w zależności od stopnia utraty ich płynności finansowej  oraz czasu jej trwania.

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa (art. 67 b. Ordynacji podatkowej).

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, której przedmiot zgodny jest z działalnością dotyczącą ograniczeń w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. tj:

a) polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),
c) twórczą związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),
d) związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),
e) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 30),
f) związaną z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
g) związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z),
h)związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (PKD  96.09.Z),

i) usługową związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
j) związaną ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
k) związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).
Zaległość podatkowa za  marzec i kwiecień lub kwiecień i maj może zostać umorzona na  indywidualny wniosek przedsiębiorców

Do należności podatkowych rozłożonych na raty lub z odroczonym terminem płatności nie będzie także naliczania opłata prolongacyjna, w oparciu o art. 67 a ustawy.

Kontakt z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (e-mail: astanuch@dg.pl; tel. 32 295 67 15).

Wnioski można składać w formie pisemnej oraz elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby fizyczne
Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby prawne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby prawne

Do czasu ustania stanu epidemii lub epidemicznego nie będą  wysyłane upomnienia z tytułu zaległości podatkowych oraz nie będą kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze dotyczące tych zaległości. Prowadzone egzekucje administracyjne należności pieniężnych zostają czasowo ograniczone.

Ulgi z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie:

 • należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie Dąbrowa Górnicza lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19 mogą być, na wniosek indywidualny w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym
 • umarzane w całości lub w części,
 • termin może zostać  odroczony
 • należność może być rozłożona na raty

Wnioski składane do prezydenta miasta lub dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Pakiet III

Wsparcie utrzymania działalności dąbrowskich przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy (narzędzia ustawy COVID)

Instrumenty wsparcia przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej:

 • udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – tel. 32 262-37-39 wew. 266, 212
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) – tel. 32 262-37-39 wew. 227, 228
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) – tel. 32 262-37-39 wew. 210, 258
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze) – tel. 32 262-37-39 wew. 210, 258

Wzór wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej

Ogólne informacje dotyczące COVID-19 – telefon komórkowy 537 854 736 w godzinach pracy urzędu.

Pakiet IV

Doradztwo oraz wsparcie informacyjne

Wsparcie Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, a także Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej

 • Kompleksowa oferta dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą.
 • Konsultacje biznesowe online są w zakresie takich dziedzin jak biznes, sprzedaż, marketing, prawo i księgowość.
 • Bezpłatny dostęp do wspólnej przestrzeni biurowej w ramach działalności Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Infolinia Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości: tel. 533-322-578 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00) oraz mailowo: biuro@inkubator-dabrowa.pl
Wszystkie informacje dostępne również na stronie www.inkubator-dabrowa.pl

Obsługa przedsiębiorców: tel. 662 138 251, 32 295 67 10, email: plelas@dg.pl,

W zakresie wniosków CEIDG: tel. 32 295 67 37,  32 295 69 13, email: dczarnecka@dg.plbkosciow@dg.pl

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 295 69 54, email: eperzanowska@dg.pl

Bieżące informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą na stronie gospodarczej miasta www.dabrowa-gornicza.com

Pakiet V

Współpraca i networking dla firm i konsumentów – akcje

Z myślą o dąbrowskich przedsiębiorcach powstały akcje #KupujLokalnie i #DGnaWynos.

Z inicjatywy Urzędu Miejskiego w marcu powstała baza dąbrowskich przedsiębiorców i lokali gastronomicznych oferujących zakupy z dowozem, mobilne usługi, posiłki na wynos albo dostarczane do klientów. Listy są na bieżąco aktualizowane.

#KupujLokalnie – baza sklepów i usługodawców

#DGnaWynos – baza lokali gastronomicznych

 

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży