Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Uprawnienia wynikające z orzeczenia

Drukuj

DO CZEGO SŁUŻY ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Ponadto pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy.

1. W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:

– pomoc w znalezieniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy),

– możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia w tym w zakładach pracy chronionej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.pl);

– możliwość nabycia, uzupełnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego (szkolenia, studia podyplomowe, staż),

– dofinansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej (informacja) ;

– korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych:
* krótszy czas pracy (osoba z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności może pracować nie dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca w nadgodzinach jest zabroniona. W przypadku pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności normy są jeszcze bardziej rygorystyczne i wynoszą 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo);
* wykonywanie obowiązków tylko w ciągu dnia (pracownik z niepełnosprawnością nie może wykonywać obowiązków w porze nocnej (8 godzin przypadających pomiędzy 21:00 a 7:00). Ograniczenia dotyczące pory nocnej i czasu pracy nie dotyczą osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz tych, które posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w nocy lub w godzinach nadliczbowych);
* dodatkowa przerwa w pracy (osoba z niepełnosprawnością może korzystać z dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Trwa ona 15 minut i wlicza się do czasu pracy);
* dłuższy urlop wypoczynkowy (zatrudnionym, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje 10 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego. W efekcie zamiast z 20 lub 26 dni korzystają z 30 albo 36 dni wolnych od pracy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie urlopowe);
* dodatkowe płatne dni wolne (pracownik posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności może skorzystać również z dodatkowego czasu wolnego w wymiarze maksymalnie 21 dni roboczych. W tym okresie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dni wolne od pracy może przeznaczyć na: uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli nie można zrobić tego poza godzinami pracy. Łączny wymiar urlopu i dodatkowych płatnych dni wolnych od pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym)

2. Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:

– miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika,

– zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,

– zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,

– zwrot kosztów szkolenia pracownika,

– zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,

– zwolnienie z wpłat na PFRON,

– refundacja części wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, tel: 32 262-37-39, tel: 32 262-29-39 lub na stronie internetowej (informacje)

3. W zakresie rehabilitacji społecznej:

Pomoc polega na umożliwieniu osobom z niepełnosprawnościami uczestniczenia w życiu społecznym. Rehabilitacja ta, odbywa się głównie poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

W tym celu osoby niepełnosprawne mają możliwość:
– uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych (rehabilitacja społeczna), (informacja ogólna);
– uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej ( WTZ);
– uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (program)

4. W zakresie dofinansowanie zaopatrzenia w:

– przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ułatwiające funkcjonowanie danej osoby (rehabilitacja społeczna),(informacja ogólna);

– sprzęt rehabilitacyjny (rehabilitacja społeczna), ( informacja ogólna);

– likwidacja barier architektonicznych (rehabilitacja społeczna),(informacja ogólna) technicznych i w komunikowaniu się (rehabilitacja społeczna),(informacja ogólna)

5. Świadczenia pieniężne dla osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów

Orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do otrzymywania świadczeń finansowych:

– renty socjalnej (ZUS)

– zasiłku pielęgnacyjnego (informacja ogólna) ,

– świadczenia pielęgnacyjnego (informacja ogólna) ,

– specjalnego zasiłku opiekuńczego ( informacja ogólna), (wzory wniosków),

– zasiłku dla opiekuna (informacja),

– w przypadku otrzymywania zasiłków rodzinnych – dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (informacja).

6. Ulgi w podatkach

Osoba z niepełnosprawnością lub utrzymująca osobę z niepełnosprawnością, może odliczyć niektóre wydatki od dochodu (ulga rehabilitacyjna). Są to wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Należą do nich m.in.:

– wydatki na przystosowanie pomieszczeń lub pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

– zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji lub czynnościach życiowych,

– używanie samochodu osobowego,

– zakup leków,

– koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz w sanatorium;

7. Ulgi PKP i PKS

Osobom z niepełnosprawnością przysługuje szereg ulg podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego(PKP) i autobusowego (PKS) (ulgi);
https://www.intercity.pl/site/dla-pasazera/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-i-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej

8. Zniżki w komunikacji miejskiej

W komunikacji miejskiej na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są:

– dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do dnia 18 rocznicy urodzin;

– osoby z niepełnosprawnością uczęszcza¬jące do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświa¬towym;

– osoby niewidome i ociemniałe;

– osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym;

– opiekunowie wyżej wymiecionych osób, w przypadku, gdy towarzyszą tym osobom w podróży (uprawnienie dotyczy tylko jednej osoby będącej opiekunem).
Więcej informacji znajduje się na stronie ZTM

9. Zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonament zwolnienia)

Od opłat abonamentowych zwolnione są:

– osoby zaliczone do I grupy inwalidów;

– osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy;

– osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– osoby posiadające orzeczenie o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

– osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne rentę socjalną

– osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;

– osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

 

10. Ulgi pocztowe

Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.:

– bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. W celu skorzystania z tej formy doręczania przesyłek należy złożyć wniosek (wniosek);

– listonosz ma obowiązek przyjąć zwykły, prawidłowo opłacony list i wrzucić go do skrzynki. W celu skorzystania z tej formy nadania wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie telefonicznie w dowolnej placówce pocztowej.

Mają do tego prawo:

– osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego;

– osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka).

11. Ulgowa opłata paszportowa

Na ulgę mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami i ich małżonkowie. Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu. Ulga wynosi 50%. Więcej informacji na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (opłata paszportowa)

12. W zakresie usług socjalnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki w tym:

– prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

– przyjmowaniem wniosków dotyczących:

• usług opiekuńczych (Zakres usług);

• specjalistycznych usług opiekuńczych (Zakres specjalistycznych usług);

• specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Zakres specjalistycznych usług ), (Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim);

• usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”;

• rehabilitacji psychospołecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy;

• skierowania do domów pomocy społecznej
– przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w związku z ubieganiem się o przyznanie wyżej wymienionych form pomocy.

– udziału w programie: opieka wytchnieniowa (informacja);
– udziału w programie: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (informacja)
– usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika (informacja)
13. W zakresie dofinansowania w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

14. Uprawnienia w przychodni i aptece

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki.

15. Uzyskanie karty parkingowej

Imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe/Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w punkcie 9 musi zawierać wskazanie do wydania karty parkingowej. Więcej informacji na temat katy parkingowej znajduje się w podanych linkach (informacje ogólne), ( Wniosek o wydanie karty parkingowej).

16. Uzyskanie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (informacje ogólne) (Wniosek o wydanie legitymacji)