Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

REHABILITACJA

Drukuj

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Rehabilitacja lecznicza może być realizowana:
• w warunkach ambulatoryjnych, np. w przychodni rehabilitacyjnej, w gabinecie rehabilitacji,
• w warunkach domowych,
• w ośrodku lub oddziale dziennym,
• w warunkach stacjonarnych

Na świadczenia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

REHABILITACJA AMBULATORYJNA (REALIZOWANA W PLACÓWKACH)

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą:
• rehabilitacji ogólnej,
• rehabilitacji medycznej,
• rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
• lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej
• lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Zabiegi odbywają się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Dąbrowskie placówki, w których można zrealizować skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne:

ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 621 20 00,
tel.: 32 262 32 75-77
e-mail: szpital@zco-dg.pl

„UNIMED” sp. z o.o. Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Al. Józefa Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
tel.: 327928877,
e-mail: sorl@unimed.dabrowa.pl

In Corpore Centrum Diagnostyki i Terapii
ul. Stefana Wyszyńskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 793 90 25
tel. : 660 069 497
e-mail: dabrowa@centrumincorpore.pl

Aktualny wykaz placówek realizujących świadczenia w ramach NFZ można znaleźć na stronie internetowej: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/

REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH

Przeznaczona jest dla osób, które ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej.
Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisana umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady lekarskiej w warunkach domowych, zabiegów. Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Świadczenia te nie mogą jednoczasowo być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna może udzielać świadczeń również w warunkach domowych.

REHABILITACJA W OŚRODKU LUB ODDZIALE DZIENNYM

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Czas trwania rehabilitacji w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi:
• w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej, w tym rehabilitacji dla określonej grupy pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu – od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów dziennie (z możliwością przedłużenia w warunkach jak powyżej), a dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym – do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym;
• w przypadku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do ukończenia 18. roku życia (a dla osób z orzeczoną koniecznością kształcenia specjalnego lub upośledzonych w stopniu głębokim – do 25. roku życia) oraz w przypadku rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy lub dysfunkcją narządu wzroku – do 120 dni zabiegowych w roku (z możliwością przedłużenia);
• w przypadku rehabilitacji kardiologicznej – nie więcej niż 24 dni zabiegowych w okresie 90 dni kalendarzowych;
• w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej, z wykorzystaniem metod subterraneoterapii – czas rehabilitacji nie może być krótszy niż 14 dni zabiegowych i dłuższy niż 24 dni zabiegowe.

REHABILITACJA W WARUNKACH STACJONARNYCH

Osoba przebywająca całodobowo w zakładzie rehabilitacji, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak nie może być ona wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Czas trwania rehabilitacji w warunkach stacjonarnych wynosi:
• dla rehabilitacji ogólnoustrojowej – do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie (z możliwością przedłużenia);
• dla rehabilitacji pulmonologicznej – do 3 tygodni (z możliwością przedłużenia);
• dla rehabilitacji neurologicznej oraz kardiologicznej maksymalny czas rehabilitacji nie został określony.

Pozostałe informacje dotyczące możliwych form rehabilitacji zostały opisane na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz-katowice.pl/index.php/dla-pacjenta/rehabilitacja-lecznicza

DOFINANSOWANIE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

1 stycznia 2020 roku zaczął działać przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia system e-potwierdzenia zlecenia ułatwiający pacjentom realizację wniosków na wyroby medyczne. Dzięki niemu pacjent nie będzie musiał, jak miało to miejsce dotąd, regularnie odwiedzać oddziału NFZ. W gabinecie lekarskim otrzyma dokument gotowy do realizacji – opatrzony pieczątką i podpisem. Wystarczy, że uda się z nim do wybranego punktu świadczącego usługi w ramach porozumienia z NFZ.

Zasady refundacji NFZ

Pacjent potrzebujący określonych produktów niezbędnych w procesie leczenia i rekonwalescencji może liczyć na finansowe wsparcie ze strony państwa. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków NFZ oraz PFRON.

Refundacja to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których koszt częściowo lub w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zasady refundacji opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Zawiera ono:
– szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
– wysokość udziału własnego jeśli nie wynosi on 100% – czyli ile pacjent musi dopłacić z własnej kieszeni do danego produktu,
– kryteria przyznawania produktów oraz okresy ich użytkowania,
– listę lekarzy różnych specjalizacji, którzy mogą przepisać dany produkt pacjentowi.
Dokumenty w pełnym brzmieniu znajdziemy w tym miejscu :
– Obwieszczenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Refundacja NFZ przysługuje każdemu pacjentowi posiadającemu aktualne ubezpieczenie zdrowotne, który otrzymał stosowne zlecenie wystawione przez osobę do tego uprawnioną. Dokument ten mogą wystawiać m.in. lekarze specjaliści, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuci, a także pielęgniarki i położne.

Po otrzymaniu zlecenia należy potwierdzić je w oddziale NFZ, zgodnie z miejscem zarejestrowania.

Refundacja NFZ obejmuje szereg produktów, m.in. ortopedycznych, okulistycznych, aparatów słuchowych, sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych. Są to zatem wyroby niezbędne w czasie leczenia i pielęgnacji osób zmagających się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi.

Dokładny rejestr wyrobów medycznych, wykaz osób uprawnionych do wydawania zlecenia, limit finansowy oraz kryteria przyznawania dofinansowania określa Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 roku.

Za sprzęt rehabilitacyjny refundowany przez NFZ można uznać wszelkie wyroby medyczne ułatwiające powrót do zdrowia lub poprawiające jakość życia pacjentów zmagających się z chorobą. Warto pamiętać, że jeżeli zakup danego wyrobu rehabilitacyjnego nie jest objęty refundacją (np. łóżka rehabilitacyjnego), można postarać się o dofinansowanie z PFRON.

DOFINANSOWANIE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)

Dofinansowanie z PFRON to forma wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami przyznawana według kryterium dochodowego.

Mogą się o nie starać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód z trzech ostatnich miesięcy w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym nie jest wyższy niż połowa przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie dopłaty do zakupu wyrobów medycznych i środków pomocniczych, zwracasz się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który udzieli dofinansowania ze środków PFRON.

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne. Nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może udzielić dofinansowania na sprzęt na wniosek osoby niepełnosprawnej poparty zaleceniami lekarza prowadzącego.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% jego kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje: