Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Pomoc prawna i specjalistyczna

Drukuj

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniająca innych osób w ciągu roku. Ta forma pomocy uzależniona jest od dochodu.

Udzielanie pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów możliwe jest ustalenie innej kolejności.

Kobiecie w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się pod numerem telefonu: 32 262 61 43 od poniedziałku do piątku

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Przedsiębiorca w zakresie działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana  także poza punktem, tj. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Porady mogą być udzielane również w miejscu zamieszkania albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Chęć skorzystania z takiej formy można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:

 • telefonicznie 32 262 61 43 od poniedziałku do piątku
 • mailowo na adres wps@dg.pl
 • osobiście
 • listownie

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Adwokaci

 • Aleja Józefa Piłsudskiego 2 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej)
  Harmonogram: Od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00.
  Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Radcy prawni

 • ul. Ofiar Katynia 93 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej – Filii nr 8)
  Harmonogram: Od poniedziałku do czwartku od 12:30 do 16:30, piątek (Mediacje) od 12:30 do 16:30.
  Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • ul. Chemiczna 2 (budynek Domu Kultury w Ząbkowicach)
  Harmonogram: W poniedziałki od 13:00 do 17:00, we wtorek i piątek od 8:00 do 12:00, w środę i czwartek od 16:00 do 20:00.
  Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do:

 • podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności:

 • porady dla osób zadłużonych,
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

 • ul. Sienkiewicza 6a
  Harmonogram: W poniedziałki (Mediacje) od 13:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 13:00
  do 17:00.
 • ul. Łączna 31
  Harmonogram: Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00.
  Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poradnictwo specjalistyczne

udzielane jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Ta forma pomocy jest nieodpłatna, nie obowiązuje kryterium dochodowe i nie jest potrzebne skierowanie.
Udzielanie pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Miejsce udzielania porady:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 3 Maja 2 ( prawa oficyna)
41-300 Dąbrowa Górnicza, zgłoszeń dokonuje się pod numerem:
32 262 86 31 lub
571 332 385
email: oikdg@mops.com.pl

Poradnictwo prawne obejmuje przepisy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Porady udzielane są:
poniedziałek: 13:00 – 18:00,
środa 8:00 – 18:00

Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez procesy diagnozowania, profilaktykę i terapię.
Porady udzielane są:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00,
czwartek: 7:00 – 19:00

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
Porady udzielane są:
poniedziałek – piątek 7:00 – 19:00