Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Podstawowe ulgi i uprawnienia

Drukuj

 

Świadczenie z Programu „Za Życiem”

Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą ma charakter jednorazowy i wynosi 4000 zł, brak kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny
Wysokość miesięczna: 215,84 zł, brak kryterium dochodowego
Osobami uprawnionymi są osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności:

 • dzieci do 16 roku życia,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia),
 • osoby nie posiadające uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego, które ukończyły 75 rok życia.

Świadczenia przysługujące opiekunowi osoby z niepełnosprawnościami

Świadczenie pielęgnacyjne: wysokość 1971 zł, brak kryterium dochodowego
Specjalny zasiłek opiekuńczy: wysokość 620 zł, kryterium dochodowe: 764 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje:

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych,
 • organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Program „Aktywny Samorząd”

Legitymacja osoby z niepełnosprawnością

przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o ulgach i uprawnieniach wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (orzeczenie wydane przez organy rentowe nie stanowi podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej).

Karta parkingowa

 • przysługuje osobom mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Podstawę wydania karty parkingowej stanowi orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z pozytywnie określonym wskazaniem 9 („spełnia”), wydane po 01.07.2014 r. z wyjątkami określonymi w ustawie

Karta upoważnia do nieprzestrzegania kilku znaków zakazu, parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych.

Przywileje pracownicze

W przypadku osób z niepełnosprawnościami:

 • czas pracy wynosi 8 h/doba i 40h/tydzień (lekki stopień), 7 h/doba i 35h/tydzień (stopień umiarkowany i znaczny),
 •  zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy lekarz wyrazi na to zgodę),
 • dodatkowa 15 min. przerwa wliczona do czasu pracy,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych (po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do osób niepełnosprawnych) w przypadku osób posiadających umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności,
 • prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym – dotyczy osób posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań, zabiegów leczniczych, usprawniających (jeżeli nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy) – dotyczy osób posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Usługi transportowe

Na terenie miasta działa Dąbrowski Bus dla Seniora. Korzystać mogą z niego seniorzy z niepełnosprawnościami

Komunikacja miejska

Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) uprawnieni są:

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 r.ż. bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zawierającym symbol 04-O (choroby narządu wzroku),
 • opiekunowie w/w osób w przypadku, gdy towarzyszą tym osobom w podróży (dotyczy tylko jednego opiekuna).

Podstawą do ulg jest legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia osoby niepełnosprawnej.
szczegóły https://www.metropoliaztm.pl/pl – taryfa przewozowa, informacja telefoniczna: 800 16 30 30.

Komunikacja PKP I PKS

do skorzystania z ulg uprawnieni są:

 • osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od symbolu przyczyny niepełnosprawności) oraz dzieci młodzież dotknięte niepełnosprawnością:

Więcej informacji przy zakupie biletów w kasie biletowej oraz u przewoźnika.

Opłata paszportowa

wynosi 50% ulgi w opłacie za wykonanie paszportu.

Do skorzystania z ulgi uprawniona jest osoba z niepełnosprawnością oraz jej małżonek pozostający na jej wyłącznym utrzymaniu.

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

przysługuje osobie, która:

 • ukończyła 18. rok życia,
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń), ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo jest uprawniona do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

Ulga rehabilitacyjna

to ulga podatkowa dla osób z niepełnosprawnościami na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Z ulgi może skorzystać osoba z niepełnosprawnością lub podatnik, który ją utrzymuje.
Ulga dotyczy m.in.: adaptacji i wyposażenia mieszkań i pojazdów stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, odpłatnego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, zakupu leków, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub pomocy technicznych.

WAŻNE! Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane z innego źródła (np. PFRON, NFZ).
Szczegółowe informacje: www.finanse.mf.gov.pl oraz Urzędy Skarbowe

 

Abonament RTV

Bezpłatnego abonament radiowo-telewizyjny przysługuje osobie posiadającej orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności, pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, osobom niewidomym, niesłyszącym.
UWAGA! Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej.

Usługi pocztowe

Z usług pocztowych świadczonych do domu bez dodatkowych opłat (np. doręczanie listów, paczek bezpośrednio do domu, przyjmowania prawidłowo opłaconej przesyłki nierejestrowanej) korzystać mogą
osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, niewidome i ociemniałe.
Więcej informacji : urzędy pocztowe.