Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Ośrodki wsparcia

Drukuj

Dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić funkcjonują ośrodki wsparcia.

W Dąbrowie Górniczej są to:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej
ul. Morcinka 15 ,
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 264 15 63
fax: 32 264 15 60

Filia
ul. Swobodna 59
e-mail sekretariat@sds.dg.pl
Strona internetowa: https://dabrowagornicza.naszsds.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który powstał by pomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS posiada Filię, która prowadzi usługi dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ze spektrum autyzmu.

Podopieczni mogą liczyć na wsparcie wielu specjalistów tj. psychologa, pedagoga, instruktorów terapii zajęciowej, opiekunów, asystentów osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego.

Pierwszym krokiem do przyznania świadczeń w ŚDS jest uzyskanie skierowania oraz zaświadczenia lekarza psychiatry bądź neurologa oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy – druki do pobrania

Więcej informacji można uzyskać u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej https://www.mops.com.pl/dzialy/dzial-ds-osob-starszych-i-niepelnosprawnych

 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej
ul. Morcinka 15
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 264 70 33
e-mail : ddsw@ddsw.dg.pl

Filia nr 1 ul. Korczaka 9a Filia nr 2 ul. Jaworowa 4a
tel.: 32 262 31 48 tel.: 32 262 19 93
e-mail filia1@ddsw.dg.pl e-mail filia2@ddsw.dg.pl
seniorwigordg.naszdps.pl

Dzienny Dom Senior Wigor świadczy usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Dzienny Dom otwarty jest od godziny 7.00 i zapewnia co najmniej ośmiogodzinną ofertę usług w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

Korzystanie z usług Dziennego Domu jest odpłatne. Zasady odpłatności za korzystanie z usług
w Dziennym Domu ustala Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w drodze uchwały. 

Więcej informacji można uzyskać u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej https://www.mops.com.pl/dzialy/dzial-ds-osob-starszych-i-niepelnosprawnych

 

Osoba z niepełnosprawnością, która nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej.

Pamiętać należy przy tym, że umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatecznością. Powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy i wsparcia w miejscu zamieszkania oraz analizą sytuacji rodzinnej.

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej
ul. Norwida 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.:/ fax: 32 264 23 92, 32 264 23 23
e-mail: dpsdg@dabrowa-gornicza.pl
www.dpsdg.pl

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i skierowania z gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej, po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Pobyt w Domu jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, zgodnie z aktualną decyzją administracyjną

Wniosek dotyczący skierowania do:

 • objęcia specjalistyczną formą wsparcia dziennego,
 • domu pomocy społecznej

składa się do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Al. Józefa Piłsudskiego 2,

Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (zaświadczenie)
 • zaświadczenie psychologa (zaświadczenie)
 • zaświadczenie lekarza psychiatry (zaświadczenie)

Więcej informacji można uzyskać u pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej https://www.mops.com.pl/dzialy/dzial-ds-osob-starszych-i-niepelnosprawnych