Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Edukacja

Drukuj

Gdy dziecko z niepełnosprawnością rozpoczyna etap edukacji

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Każdy człowiek, również z niepełnosprawnościami, ma prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans w życiu społecznym. Edukacja jest podstawowym prawem człowieka, niezależnie od rasy, płci, miejsca zamieszkania czy stopnia niepełnosprawności.

Ustawa o systemie oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach przedszkoli i szkół przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność nadaje dziecku status ucznia niepełnosprawnego w szkole, a co za tym idzie, obliguje szkołę do organizowania zajęć rewalidacyjnych i realizowania zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniowie z niepełnosprawnościami na każdym etapie edukacyjnym mają prawo do pobierania nauki we wszystkich typach placówek:

 • w szkołach ogólnodostępnych,
 • w szkołach lub oddziałach integracyjnych,
 •  szkołach lub oddziałach specjalnych,
 •  specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych.

W celu uzyskania pomocy, rodzic lub opiekun prawny dziecka z niepełnosprawnością powinien zwrócić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej, która dokona diagnozy potrzeb dziecka i pomoże w podjęciu decyzji.

Poradnia na podstawie przeprowadzonej diagnozy wydaje orzeczenie o potrzebie :
kształcenia specjalnego;

 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Na podstawie orzeczenia, poradnia psychologiczo-pedagogiczna kieruje dziecko do odpowiedniej formy kształcenia. Decyzję o wyborze formy kształcenia (ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej) podejmują jego rodzice.

Kształceniem specjalnym obejmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ze względu na rejonizację, szkoła ogólnodostępna nie może odmówić przyjęcia do placówki dziecka z niepełnosprawnością zamieszkałego w jej obwodzie. Ma ona również obowiązek realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci z niepełnosprawnością może zostać odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dla uczniów z niepełnosprawnością stworzona jest również możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 24 lat

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego (integracyjnego) składają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wniosek należy złożyć do:

Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
tel.: 032 295 68 46
e-mail: oswiata@dg.pl

Skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia specjalnego otrzymają rodzice lub opiekunowie, szkoła/placówka i poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Miasto Dąbrowa Górnicza zapewnia uczniom z niepełnosprawnością bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu:

 • do najbliższej szkoły podstawowej,
 • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
  umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej,

Za organizację transportu odpowiedzialna jest szkoła.

Miasto Dąbrowa Górnicza oferuje naukę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w następujących placówkach:

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

Przedszkole nr 20 z Oddziałami integracyjnymi
ul. Adamieckiego 15
41-300 Dabrowa Górnicza
tel. 32 262 51 70;

Przedszkole nr 29 z Oddziałami integracyjnymi
ul. Ludowa 4
41-310 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 22 29

Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi:

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami integracyjnymi im. Gen. Sikorskiego
ul. Adamieckiego 12
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 51 62

Szkoły ponadpodstawowe:

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
ul. Czaplińskiego 8
41-300 Dabrowa Górnicza
tel. 32 262 37 58

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Zofii Książek Bregułowej
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 262 22 45

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Przedszkole Specjalne nr 2
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • Branżowa Szkołą I Stopnia Specjalna nr 1
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju, GWR, rehabilitacja ruchowa

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
ul. 3 Maja 22
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 38 11
https://poradnia.dabrowa.pl

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna In Corpore
ul. Wyszyńskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 793 90 25
https://www.centrumincorpore.pl/o-nas/filie-in-corpore/filia-in-corpore-dabrowa-gornicza