Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
12 marca 2020

Zostań w domu – sprawy urzędowe załatw przez Internet

Drukuj

W Dąbrowie Górniczej aktualnie nie ma żadnego zdiagnozowanego przypadku osoby zakażonej koronawirusem. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędach, instytucjach i jednostkach miejskich do niezbędnego minimum. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans, zarówno od pracowników, jak również od innych osób oczekujących na obsługę.

Poniżej lista spraw urzędowych, które od poniedziałku (16.03) załatwiane są WYŁĄCZNIE INTERNETOWO. Osoby, które będą chciały poniższe sprawy załatwić osobiście, NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE.

Przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwiać przez Internet. Na stronie  https://obywatel.gov.pl/ znajdą Państwo katalog usług wraz z opisem, jak załatwić poszczególne sprawy. Posiadając konto na www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Sposoby załatwiania spraw w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego (stan na dzień 13.03.2020 r.):

Wydział Spraw Obywatelskich

W najczęściej odwiedzanych referatach – Rejestracji Pojazdów oraz Uprawnień i Rejestrów (Prawa Jazdy) – do odwołania obsługujemy wyłącznie osoby umówione internetowo.

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną poprzez portal www.gov.pl

W ZAKRESIE SPRAW MELDUNKOWYCH:

 • zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
 • zgłoszenie wymeldowania z pobytu,
 • wydanie zaświadczenia w sprawach meldunkowych,
 • udostępnienie danych ze zbioru meldunkowych,
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego UE,
 • zgłoszenie wyjazdu z RP,
 • zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP,
 • wnioski o wpisanie do spisu wyborców,
 • wnioski o wpisanie do rejestru wyborców,
 • zgłoszenie głosowania korespondencyjnego.

telefon kontaktowy:
32 295 67 16
32 295 69 55

W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH:

 • wniosek o dowód osobisty,
 • sprawdzenie, czy dowód osobisty jest gotowy,
 • sprawdzenie, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony,
 • sprawdzenie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenie e-dowodu,
 • zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnienie dowodu.

telefon kontaktowy:
32 295 67 61
32 295 96 66

W ZAKRESIE POJAZDÓW:

 • wyrejestrowanie pojazdu (możliwość nadsyłania dokumentów drogą korespondencyjną – dowolna data na złożenie wniosku, bez zagrożenia karą),
 • zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, na przykład: sprzedaż, kupno, darowizna,
 • zgłoszenie zbycia pojazdu (można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP) w terminie 30 dni dołączając zdjęcie (ksero) dokumentu kupna/sprzedaży. Czynności można dokonać bez konieczności przychodzenia do urzędu poprzez gotowy formularz i dołączenie zdjęcia (ksero) dokumentu kupna/sprzedaży,
 • jeśli nabywasz pojazd, który jest już zarejestrowany w kraju, pamiętaj o zgłoszeniu jego nabycia w terminie 30 dni (od daty zakupu), a czynności związane z jego zarejestrowaniem możesz dokonać w późniejszym terminie,
 • zarejestrowanie pojazdu (możliwość nadsyłania dokumentów drogą korespondencyjną – dowolna data na złożenie wniosku w przypadku wcześniejszego odnotowania czynności nabycia, na którą ustawodawca przewidział 30 dni).

telefon kontaktowy:
32 295 69 02
32 295 67 81
32 295 96 24

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego pod numerem:
32 295 67 81
32 295 96 24
32 295 69 02

W ZAKRESIE PRAWA JAZDY ORAZ UPRAWNIEŃ:

Wszystkie sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – tel. 32 295 67 92

Ponadto, w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących krajowy transport drogowy, stacje diagnostyczne oraz ośrodki szkolenia kierowców – tel. 32 295 69 01.

Email Wydziału Spraw Obywatelskich: obywatelski@dg.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną na ePUAP za pomocą profilu zaufanego:

 • wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • rejestracja dziecka.

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP/system Sekap/:

 • sprostowanie aktu stanu cywilnego,
 • transkrypcja aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • rejestracja dziecka,
 • wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą,
 • zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego:

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO:
telefon kontaktowy: 32 295 67 27
 
UZNANIE OJCOSTWA I REJESTRACJA AKTÓW ZGONU:
telefon kontaktowy: 32 295 67 94

INFORMACJA DOTYCZĄCA ETAPU REALIZACJI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:
telefon kontaktowy: 32 295 67 38

REJESTRACJA AKTÓW URODZENIA I MAŁŻEŃSTWA:
telefon kontaktowy:
32 295 67 22
32 295 68 16
32 295 68 14

 

Email Urzędu Stanu Cywilnego: usc@dg.pl

Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonuje tylko jedna osoba.

Zgłoszenia zgonu mogą dokonać:

 • małżonek(ka) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni (np. dziecko),
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa (np. brat),
 • powinowaci w linii prostej do 1. stopnia (np. teść, teściowa).

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną.

W celu zgłoszenia zgonu należy mieć przy sobie:

 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
 • pisemne zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok, gdy przepis przewiduje udział prokuratora,
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz aktualny paszport,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
 • pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Zgon osoby należy zgłosić w terminie:

 • 3 dni od sporządzenia karty zgonu,
 • 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

Z uwagi na sytuację ograniczona została liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w Sali Ślubów w PKZ. Od 01 kwietnia do odwołania podczas jednej uroczystości w sali ślubów będzie obecnych maksymalnie 5 osób wraz z urzędnikiem.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. do odwołania zwiększa się liczbę osób, które będą mogły uczestniczyć w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w Sali Ślubów w PKZ, podczas jednej uroczystości w sali ślubów będzie mogło być obecnych maksymalnie 11 osób wraz z urzędnikiem.

 

Wydział Polityki Społecznej

REFERAT SPRAW MIESZKANIOWYCH

Lista spraw, które mogą zostać zainicjowane drogą elektroniczną, w niektórych przypadkach zakończenie sprawy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

 • wynajem lokalu mieszkalnego,
 • wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci głównego najemcy,
 • wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego przez osoby zamieszkujące bez tytułu prawnego od dnia wejścia w życie ustawy, przez okres nie krótszy niż 10 lat,
 • regulacja tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy lub po jego śmierci,
 • wydanie zgody na podnajem lokalu,
 • zamiana lokalu z urzędu,
 • zamiana lokalu z kontrahentem,
 • przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu,
 • przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 • regres – ugoda w sprawie rozłożenia płatności na raty,
 • odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego.

 

Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie lub mailowo, w jakim stopniu sprawę można załatwić zdalnie oraz czy konieczne jest obecnie jej załatwienie.

Telefon kontaktowy: 32 295 67 89, 32 295 68 19, 32 295 68 65, 32 295 68 21
Email: wps@dg.pl

 

Wydział Podatków i Opłat

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną:

 • składanie informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego i od środków transportowych,
 • składnie wniosków dotyczących zmiany adresu.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego: 32 295 67 15

Email Wydziału Podatków i Opłat: astanuch@dg.pl

Apelujemy do wszystkich osób posiadających decyzje podatkowe o dokonywanie wpłat przez internet na indywidualne konta bankowe, których numery wskazane są w Państwa decyzjach.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach podatkowych nie będą wyciągane konsekwencje w przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego przepisami prawa. Prosimy jednak w takich sytuacjach o kontakt telefoniczny z pracownikami prowadzącymi daną sprawę.

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną:

 • rejestracja, zmiany, zawieszenia lub wznowienia i wykreślenia wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – TYLKO przedsiębiorcy posiadający Profil Zaufany (ePUAP) lub podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wszystkie sprawy przedsiębiorców nie posiadających podpisu elektronicznego zostaną załatwione telefonicznie: 32 295 67 37.
 • składnie wniosków o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji.
  W związku z zaleceniami zachowania szczególnych środków ostrożności i dla Państwa wygody  udostępniamy uniwersalną informację, która może zastąpić Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
  Informacja zawiera wszystkie elementy, które obejmują wydawane przez nas zaświadczenia, tj.:
  1/  Gmina Dąbrowa Górnicza nie posiada gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1398),
  2/ na terenie miasta nie wyznaczono obszaru rewitalizacji na podstawie  art. 8  ww.  Ustawy,
  3/ na terenie miasta nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której  mowa w rozdziale 5  ww. ustawy,
  4/ Gminie Dąbrowa Górnicza nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
  Informacja do pobrania – pdf
 • on-line będą też prowadzone konsultacje biznesowe w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego:
32 295 67 37 (obsługa przedsiębiorców)
32 295 69 13 (obsługa przedsiębiorców)
32 295 68 85 (zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji).

Email Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów: inwestor@dg.pl

Wydział Infrastruktury Miejskiej

W zakresie działania Referatu Dróg i Transportu oraz Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami rekomenduje się, aby wszelkie sprawy obejmujące pkt 1-9 załatwiane były bez wizyty klienta w UM poprzez przekazywanie wniosków do rozpatrzenia i realizacji papierowo drogą pocztową:

1) sprawy związane z wydawaniem decyzji na lokalizację zjazdu,

2) sprawy związane z wydawaniem decyzji na umieszczenie urządzeń niezwiązanych
z zarządzaniem drogami,

3) sprawy związane z lokalizacją reklam w pasie drogowym,

4) sprawy związane z branżowymi uzgodnieniami dokumentacji technicznej,

5) sprawy związane z wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót,

6) sprawy związane z wydawaniem decyzji o zmniejszeniu odległości budynków od krawędzi pasa drogowego,

7) sprawy związane z zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu,

8) sprawy związane z wydawaniem decyzji w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

9) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W zakresie działania wydziału rekomenduje się, aby wszelkie sprawy obejmujące zgłoszenia dotyczące niesprawnej infrastruktury wszelkiego rodzaju (drogowej, oświetleniowej) oraz nieprawidłowości w obszarze czystości i porządku na terenie gminy oraz zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego były zgłaszane telefonicznie, drogą e-mail, z wykorzystaniem portalu NaprawmyTo, względnie korespondencyjnie. To samo dotyczy wniosków o podjęcie działań naprawczych w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury.

Adresami email do kontaktu są:

Naczelnik Wydziału – tel. 32 295 96 47, agrzadziel@dg.pl

Referat Dróg i Transportu – tel. 32 295 67 24, pglowacki@dg.pl

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami – tel. 32 295 68 47, rzalas@dg.pl

Referat Zieleni i Oczyszczania – tel. 32 295 96 51, araus@dg.pl

Referat Zarządzania Energią – tel. 32 295 96 82, mmrowka@dg.pl

Każdorazowo rekomenduje się uzgadnianie telefoniczne sposobu wniesienia podania do Wydziału Infrastruktury Miejskiej pod nr tel. 32 295 68 62.

Wydział Ochrony Środowiska

We wszystkich sprawach będących w zakresie Wydziału Ochrony Środowiska kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Numer kontaktowy Wydziału Ochrony Środowiska: 32 295 67 18

Email Wydziału Ochrony Środowiska: ekologia@dg.pl

Zgłoszenia mające charakter interwencyjny należy zgłaszać telefonicznie, przez email lub z wykorzystaniem portalu www.NaprawmyTo.pl

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Centrum Aktywności Obywatelskiej

W sprawach związanych z działalnością podmiotów społecznych, wnioskami dotacyjnymi oraz zakładaniem stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 573 952 bądź emailem cao@dg.pl.

Kontakt telefoniczny  w sprawach związanych z aktywnością obywatelską (w tym konsultacje społeczne, proces DBP 2.0 oraz budżet obywatelski) tel. 518 270 597

Wydział:

 • do odwołania zawiesza wszystkie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami − konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi,
 • do odwołania zawiesza wydawanie Karty Seniora,
 • rekomenduje rezygnację ze spotkań z udziałem grup narażonych na zarażenie koronawirusem (m.in. seniorów, osób z chorobami cywilizacyjnymi),
 • rekomenduje doradztwo prowadzone on-line w sprawach związanych z konsultowaniem wniosków dotacyjnych, zakładaniem organizacji i sprawach bieżących NGO;
 • zaleca kontakt telefoniczny bądź mailowy w sprawach związanych z aktywnością obywatelską,
 • odwołuje wszystkie rezerwacje sal na spotkania organizowane przez organizacje i nie przyjmuje nowych terminów rezerwacji aż do odwołania,
 • odwołuje możliwość korzystania przez organizacje i mieszkańców ze stanowisk do pracy biurowej,
 • podtrzymujemy możliwość korzystania z przestrzeni biurowej w siedzibach zajmowanych przez NGO w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Wydział Oświaty

We wszystkich sprawach będących w zakresie Wydziału Oświaty rekomendujemy kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

email: oswiata@dg.pl

tel. 32 295 68 35

Rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest bez zmian.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Lista spraw, które mogą być załatwiane drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP/system Sekap/:

 • składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • składanie wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • składanie wniosków o udzielenie informacji publicznej,
 • składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Informujemy, że został uruchomiony portal internetowy, gdzie samodzielnie można sprawdzić przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Link do portalu: https://mapa.inspire-hub.pl/#/dabrowa_gornicza.
Na każdym piśmie dotyczącym prowadzonej przez wydział sprawie jest numer telefonu osoby prowadzącej, wobec tego w razie pytań prosimy kontaktować się z tą osobą telefonicznie, w razie jej absencji pod numerem telefonu 32 2956 867.
Dodatkowych informacji dotyczących trybu i sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy wydziału pod numerem telefonu: 32 295 96 02, email: architektura@dg.pl

Wydział Geodezji i Kartografii

Lista spraw, które załatwiane są drogą elektroniczną:

 • zgłoszenia prac geodezyjnych, zamówienia na materiały geodezyjne, odbiór materiałów do zgłoszeń (poczta elektroniczna, EPUAP, materiały udostępniane przede wszystkim w postaci cyfrowej),
 • przyjmowanie operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (poczta elektroniczna, EPUAP),
 • przyjmowanie zamówień na mapy, wypisy i wyrysy od osób prywatnych, firm projektowych, biur nieruchomości, jednostek branżowych (poczta elektroniczna, EPUAP).

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego: 32 295 67 55, 32 295 69 68

email: geodezja@dg.pl  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Lista spraw, które mogą zostać zainicjowane drogą elektroniczną, jednak ich zakończenie wymaga formy pisemnej:

 • najem, dzierżawa,
 • zbycie nieruchomości i lokali,
 • zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej,
 • ustanowienie służebności,
 • zgoda właściciela nieruchomości na wycinkę drzew,
 • wejścia w teren.

Możliwe jest również składanie wniosków za pośrednictwem ePUAP.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego: 32 295 68 32

email: nieruchomosci@dg.pl

Wydział Inwestycji Drogowych

Lista spraw, które mogą zostać zainicjowane drogą elektroniczną:

 • uzgodnienie lokalizacji zjazdu w ramach realizowanych inwestycji drogowych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych,
 • uzgodnienie projektowanego przebiegu sieci w rejonie realizowanych inwestycji,
 • branżowe uzgodnienia dokumentacji technicznej,
 • sprawy związane z uzyskaniem informacji o realizowanych inwestycjach drogowych.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego – telefon kontaktowy: 32 295 66 69

Adres email Wydziału Inwestycji Drogowych: zkubik@dg.pl   

Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta

tel. 32 262 44 10 / email: osrodek_dysp@dg.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Porad konsumenckich udziela tylko drogą emailową i telefoniczną, nie przyjmuje klientów w Urzędzie Miejskim.

tel. 32 295 69 26 / email: mjakubczyk@dg.pl

Biuro Rady Miejskiej

Załatwiamy sprawy telefonicznie i emailowo  tel: 32 295 67 13, email: biuro_rady@dg.pl 

Wydział Inwestycji i Remontów

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej – tel. 32 295 68 39, email: rzwolinski@dg.pl

Wydział Kadr i Szkoleń

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej – tel. 32 295 67 40, email: kadry@dg.pl

Wydział Księgowości

Lista spraw załatwianych drogą elektroniczną:

 • wnioski o zwrot i przeksięgowanie nadpłat,
 • wnioski o wydanie zaświadczeń.

Wszystkie pozostałe sprawy wymagają kontaktu telefonicznego tel. 32 295 67 49 lub email: ageborska@dg.pl

Apelujemy o dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat poprzez bankowość internetową.

Numery rachunków do wpłat:

 • wpłaty podatków i opłat lokalnych (w tym opłaty skarbowej)  – indywidualne konta podatnika wskazane w decyzji lub: 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
 • wpłaty dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów (gmina), opłat komunikacyjnych, opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych (np. mapy, wypisy): 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082
 • wpłaty dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów (Skarb Państwa), wpłaty za udostępnienie danych osobowych: 67 1560 1010 0000 9480 0000 1109

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Całą korespondencję z klubami oraz stowarzyszeniami wydział będzie prowadził drogą elektroniczną. Zawieszamy do odwołania spotkania z przedstawicielami jednostek miejskich. Zawierane umowy ze stowarzyszeniami, kontrahentami będą przesyłane pocztą (e-nadawca). Sprawozdania jednostek miejskich będą przyjmowane drogą elektroniczną.

tel. 32 295 6897, email: wjuroff@dg.pl

Wydział Marki Miasta

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Patronaty prezydenta miasta załatwiane drogą elektroniczną

tel. 32 2956 896, email: zgorska@dg.pl

Wydział Nadzoru i Kontroli

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel. 32 295 68 81, email: nadzorwlascicielski@dg.pl

Wydział Obsługi Urzędu

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel. 32 295 67 00, email: rzeczyznalezione@dg.pl lub administracja@dg.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Ochrony Danych

Kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel. 32 295 6 825, email: mdanecka@dabrowa-gornicza.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Posiedzenia zostały zawieszone do odwołania.

Bezpłatne porady prawne

Od 16.03 (do odwołania) stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Ofiar Katynia 93
 2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Al. J. Piłsudskiego 2
 3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Chemicznej 2
 4. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego ul. Wyszyńskiego 1
 5. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego ul. Wybickiego 4

zapewniają jedynie telefoniczny bądź emailowy kontakt z klientem. Aby skorzystać z pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim w godzinach pracy urzędu, z Wydziałem Polityki Społecznej tel. 32 262 61 43.  Numer telefonu bądź adres mailowy do konkretnego punktu będzie podawany każdorazowo zainteresowanemu mieszkańcowi, który potrzebuje porady prawnej, czy porady obywatelskiej.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom o obowiązku dostarczenia do Urzędu Miejskiego podpisanego oświadczenia o uprawnieniu do uzyskania nieodpłatnej pomocy/porady. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna. Podpisane oświadczenia należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego, Wydział Polityki Społecznej.

POZOSTAŁE JEDNOSTKI MIEJSKIE

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

 1. Od 17 do 31 marca 2020 r. odwołane są posiedzenia składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby zainteresowane będą informowane na bieżąco o dalszych działaniach, w tym wyznaczeniu nowego terminu posiedzenia w późniejszym okresie.
 2. Z dniem 16.03.2020 r. na parterze budynku wyznaczone będą trzy stanowiska do obsługi interesantów.
 3. Pracownicy socjalni nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, ale osoby, które są w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie lub emailem do pracowników socjalnych.
 4. Osoby, które ubiegają się o pomoc finansową, proszone są o podanie numeru konta bankowego, na które można przelać świadczenia, a w przypadku jego braku o założenie konta bezpośrednio w MOPS.
 5. Centrum Integracji Społecznej,  ul. Wapienna 17, zawieszona działalność.
 6. Klubu Integracji Społecznej zawieszony, ale cały czas można uzyskać wsparcie telefoniczne pod numerem tel. 571 332 366.
Zawieszona została również działalność:
 • placówek wsparcia dziennego,
 • Dziennego Domu Senior i Wigor, siedziba główna ul. Morcinka 1 i filii: nr 1 ul. Korczaka 9a, nr 2 ul. Jaworowa 4a
 • Środowiskowego Domu Samopomocy, siedziba główna ul. Morcinka 15, filia ul. Swobodna 59
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Św. Antoniego 107.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

 • Podjęto decyzję o zamknięciu w weekendy targowisk miejskich przy ul. Tysiąclecia i Ludowej.
 • Ograniczono dostęp do budynków administracji i dyrekcji.
 • Odwołane zostały przyjęcia w ramach skarg i wniosków.
 • Na stronie internetowej umieszczona zostanie informacja dla mieszkańców o utrudnieniach.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Wstrzymano odwiedziny dzieci w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Od 16 marca do odwołania nieczynny będzie punkt składania deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  MZGO – stanowisko nr 19 w Urzędzie Miejskim. Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które powinny być złożone w związku ze zmianami od 1 marca 2020 r. (zgony, urodzenia, nowe budynki, zmiana miejsca zamieszkania itp.), będą przyjmowane później z mocą obowiązywania od marca 2020 r. lub miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

Punkt Obsługi Klienta czynny jest w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej przy ul. Al. J. Piłsudskiego 34 c w godz.:

 • 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)
 • 7:00 – 18:00  (środa)

Od 16 marca do odwołania podjęto decyzję o zaprzestaniu przyjmowania odpadów oraz obsługi interesantów przez Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz Gminne Centra Zbiórki Odpadów zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej. Bieżące informacje na stronie internetowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Obsługa elektroniczna kada@pup-dg.pl i telefoniczna tel. 32 262 37 39, 32 262 29 39

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje na fb https://www.facebook.com/pupdg/

Obsługa osób bezrobotnych

– rejestracja, zasiłki, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne wew. 265, 246, 215, 255, 248

Kierownik wew. 245,246.

Elektroniczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: www.praca.gov.pl

Obsługa pracodawców

– oferty pracy, rekrutacje wew. 232

– szkolenia wew. 206, 211

– staże wew. 225, 226

– prace interwencyjne, doposażenie stanowisk wew. 212

– zatrudnianie cudzoziemców wew. 244, 233

Kierownik wew. 231, 229.

Informacje w sprawie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności wew. 227,228,  231.

 

ZOBACZ, JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY

Czytaj więcej

Strona główna

Weekend w mieście

Rekreacja

Wyjazdowy mecz na ekranie

Strona główna

Pamiętają o lokalnym bohaterze

Strona główna

Bieg Tomka 2023