10 czerwca 2019

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

 

Masz problem? Nie stać Cię na poradę prawną? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, całkowicie za darmo!

Na terenie Dąbrowy Górniczej działa 5 punktów, w których mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia. Pomoc udzielana jest np. w kwestiach odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy, dotyczących emerytur, trudności ze spłatą długów, egzekucją komorniczą, sprawach alimentacyjnych i innych. Doradcy obywatelscy pomagają i informują o możliwości uzyskania zasiłków czy sposobach postępowania w przypadku eksmisji. Prawnicy zatrudnieni w punktach podpowiadają m.in. jak rozwiązać różnego typu problemy prawne, sporządzają projekty pism (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach).

Osobom, których nie stać na zapłacenie za poradę, na podstawie znowelizowanych w tym roku przepisów dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc taka udzielana jest bezpłatnie. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego oświadczenia i wcześniejsza telefoniczna rejestracja – 32 262 61 43.

 

Zakres i zasady udzielania NPP i NPO

 

Niezależnie od zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą uzyskać pomoc także w powołanych do tego instytucjach działających na terenie miasta – zobacz – Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa i pomocowych działających na terenie miasta

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
1. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej porad udziela osobiście adwokat lub radca prawny,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub radcowski.
2. W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poradnictwo świadczy doradca, spełniający wymogi określone w art. 11 ust 3a ww. ustawy.
3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
4. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu.
5. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa sporządzanej przez starostę.
6. Udzielenie informacji, o której mowa w pkt 5, może polegać również na przekazaniu oferty jednostki nieodpłatnego poradnictwa, w formie karty informacyjnej poradnictwa.

Czytaj więcej

Wiadomości

PKZ zaprasza na wirtualne wzruszenia i radości

Ekspercka pomoc dla osób niepełnosprawnych

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Pracuj z nami! Aktualne nabory w Urzędzie Miejskim