Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Program rewitalizacji

Drukuj

Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2023 (aktualizacja – 2020 r.)

16 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwalę nr XXV/542/2020 w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2023 (aktualizacja – 2020 r.).

Pełna treść pod adresem: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/68014/dokument/145256

Aktualizacja Programu Rewitalizacji powstała po licznych uwagach, dzięki którym istotne kwestie zostały dopasowane i uzupełnione zgodnie z faktycznym stanem wiedzy.

Podstawowym celem aktualizacji dokumentu było umożliwienie wprowadzenia do programu nowych projektów rewitalizacji. Co więcej, uzupełniono część diagnostyczną, zaktualizowano podstawowe informacje zawarte w pogłębionej diagnozie poszczególnych obszarów rewitalizacji, zweryfikowano listę projektów, zmodyfikowano wiązki projektów w poszczególnych obszarach rewitalizacji,  zaktualizowano tabele zawierające szacunkowe koszty i źródła finansowania programu.

***

Program Rewitalizacji:  Dąbrowa Górnicza 2022  (aktualizacja – 2018 r.)

W dokumencie wskazano 6 priorytetowych obszarów rewitalizacji, obejmujących 6,98% powierzchni miasta gdzie mieszka blisko 30% mieszkańców Dąbrowy Górniczej:
1. Priorytetowy obszar rewitalizacji Centrum tworzą: Podobszar Śródmieście i Podobszar: tereny dawnej KWK „Paryż” ze względu  na koncentrację problemów społecznych i konieczność zagospodarowania terenów poprzemysłowych w ścisłym Śródmieściu (tereny DEFUM i okolice dworca kolejowego), a także ze względu na konieczność wprowadzenia nowych funkcji na zdegradowanym terenie poprzemysłowym bezpośrednio sąsiadującym z obszarem śródmiejskim (tereny po KWK Paryż);
2. Priorytetowy obszar rewitalizacji Park Zielona i osiedle przy ul. Robotniczej, ze względu na konieczność odnowy dużych terenów cennych przyrodniczo w powiązaniu z aktywnością mikrospołeczności zdegradowanego i zmarginalizowanego osiedla przy ulicy Robotniczej;
4. Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida, ze względu na koncentrację wyzwań demograficznych i społecznych oraz konieczność podjęcia dalszych kompleksowych działań rewitalizacyjnych zapoczątkowanych modernizacją przestrzeni publicznej Alei Majakowskiego;
4. Priorytetowy obszar rewitalizacji Ząbkowice, ze względu na kumulację zarówno problemów społeczno-gospodarczych, jak i urbanistyczno-środowiskowych, skutkujących zagrożeniem marginalizacji dzielnicy mającej potencjał centrum lokalnego;
5. Priorytetowy obszar rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane, który obejmuje Podobszar Strzemieszyce Wielkie oraz Podobszar Hałda Kazdębie, ze względu na koncentrację problemów społecznych połączonych z degradacją przestrzeni publicznych oraz dużymi uciążliwościami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, skutkującymi zagrożeniem marginalizacji dzielnicy mającej potencjał centrum lokalnego. Ponadto ze względu na konieczność wprowadzenia nowych funkcji w strategicznie zlokalizowanym terenie poprzemysłowym Hałda Kazdębie, konieczność wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), dywersyfikację  i uporządkowanie terenów poprzemysłowych co przyczyni się również do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej Strzemieszyc;
6. Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Łączna, ze względu na koncentrację problemów społecznych i konieczność wsparcia integracji i spójności mikrospołeczności osiedla socjalnego i sąsiadującego z nim terenu (zabudowa przy ulicy Spisaka).

1 : Priorytetowy obszar rewitalizacji Centrum, Podobszar:  Śródmieście
2: Priorytetowy obszar rewitalizacji Park Zielona i osiedle przy ul. Robotniczej
3: Priorytetowy obszar rewitalizacji Centrum, Podobszar:  tereny byłej KWK „Paryż”
4: Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida
5: Priorytetowy obszar rewitalizacji Ząbkowice
6: Priorytetowy obszar rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane, Podobszar: Strzemieszyce Wielkie
7: Priorytetowy obszar rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane,  Podobszar:  Hałda Kazdębie
8: Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Łączna

Do Program włączono 51 projektów rewitalizacyjnych, o łącznej wartości przekraczającej 793 mln zł.

Program Rewitalizacji:  Dąbrowa Górnicza 2022  (aktualizacja – 2018 r.) przyjęty został Uchwałą Nr XLV/881/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 roku.

Podstawowym celem aktualizacji dokumentu w roku 2018 było umożliwienie wprowadzenia do programu nowych projektów rewitalizacji, wykorzystujących szanse związane z pozyskaniem środków finansowych.
W trakcie aktualizacji programu uzupełniono część diagnostyczną o wyniki analiz przeprowadzonych  przy wykorzystaniu siatki grid oraz zaktualizowano podstawowe informacje zawarte w pogłębionej diagnozie poszczególnych obszarów rewitalizacji. Działania te pozwoliły zweryfikować aktualność celów i kierunków rewitalizacji. Zgłoszone projekty rewitalizacji  zostały poddane dyskusji w trakcie warsztatów projektowych i konsultacji społecznych, a po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Rewitalizacji Miasta Dabrowa Górnicza zostały wpisane do projektu aktualizacji Programu. Skutkowało to modyfikacją kształtu wiązek projektów w poszczególnych obszarach rewitalizacji oraz aktualizacją tabel zawierających szacunkowe koszty i źródła finansowania programu rewitalizacji Dąbrowy Górniczej. Aktualizacja programu stała się  też okazją do wprowadzenia drobnych korekt w zakresie monitoringu i oceny procesów rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej.

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzono od 27 czerwca do 10 września 2018 r.

Projekt dokumentu  podlegał ocenie przeprowadzonej przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pismem RR-RPIR.KW-00131/18 (RR-RPIR.430.26.2018)  z dnia 16 sierpnia  2018 r. poinformowano, że ocena merytoryczna  Programu zakończyła się wynikiem pozytywnym.  Po przyjęciu dokumentu uchwałą Rady Miejskiej, został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa śląskiego, co umożliwia ubieganie się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405  z późn. zm. ) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o  wydanie opinii w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem z dnia 6 września 2018 r., znak: WOOŚ.410.407.2018.BM, uzgodnił brak potrzeby  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla ww. Programu. Śląski  Państwowy Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny w Katowicach, pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak: NS-NZ.042.111.2018, poinformował, że do państwowego  wojewódzkiego inspektora sanitarnego należy zwrócić się tylko w sytuacji uzyskania stanowiska regionalnego dyrektora ochrony środowiska, stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załącznik: Program rewitalizacji