Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Dla Rodzin

Drukuj

1 stycznia 2014 roku ruszył w naszym mieście program Dąbrowska Rodzinka.pl, element polityki prorodzinnej prowadzonej przez samorząd Dąbrowy Górniczej.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami programu Dąbrowska Rodzinka.pl, przystąpienia do niego i do korzystania ze wszelkich preferencji jakie oferuje.

Dąbrowska Rodzinka.pl

Program skierowany jest do członków rodzin wychowujących dwoje dzieci, rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, niezależnie od sytuacji materialnej rodzin.

Rodzina wychowująca dwoje dzieci to rodzina składającą się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego) posiadających na utrzymaniu dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy uczą się lub studiują.

Rodzina wielodzietna to rodzina składająca się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego) posiadających na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy uczą się lub studiują.

Rodzina zastępcza to prawna forma opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. W skład rodziny zastępczej wchodzą dzieci nad którymi sprawowana jest opieka prawna, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej oraz ich dzieci.

Rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne to rodzina składająca się z rodziców (jednego rodzica) bądź opiekunów prawnych (jednego opiekuna prawnego), posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do czasu ukończenia przez to dziecko 25 roku życia. W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bez ograniczenia wiekowego.

Katalog ulg

Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl

Każda uprawniona rodzina otrzymuje:
* dwie karty w przypadku pełnej rodziny (dwoje rodziców / opiekunów prawnych)
bądź
* jedną kartę w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dzieci.

Karty Dąbrowskiej Rodzinki.pl od 1 stycznia 2020 roku Wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie Karty / Kart Dąbrowskiej Rodzinki.pl.

Formularze wniosków dostępne są w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 (IV piętro).

Wnioski o wydanie Karty/Kart Dąbrowskiej Rodzinki .pl. przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 9.00 do 13.00
czwartek od 11.00 do 16.30.

Za wydanie karty/kart nie pobiera się opłaty.

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.

1. Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku przez rodziców/ opiekunów prawnych. Przy składaniu wniosku Wnioskodawca / Wnioskodawcy mają obowiązek przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

2. Wniosek należy wypełnić uzupełniając w nim wszystkie pola, zgodnie ze wskazaniami w treści wniosku. Wniosek prosimy wypełnić czytelnie, aby nie pojawiały się żadne wątpliwości co do jego treści, co może wydłużyć czas otrzymania karty. W rubrykach, w których pojawiają się informacje nie dotyczące danej rodziny, należy wpisać nie dotyczy.

3. Wnioskodawca / Wnioskodawcy oraz pełnoletnie dzieci dokonują odbioru karty osobiście, przedstawiając do wglądu dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

4.Karta wydawana jest na okres 3 lat od daty złożenia wniosku.

5.Potwierdzeniem uprawnień rodziny do ulg wynikających z programu jest Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl, którą otrzymują rodziny wychowujące dwoje dzieci oraz Karta Dąbrowskiej Rodzinki.pl PLUS, przyznawana rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym.

6. Karta jest ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej, ze zdjęciem.

7.W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej o tym fakcie wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty.

Więcej informacji dotyczących programu „ Dąbrowska Rodzinka.pl ‘’ można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 (IV piętro) lub telefonicznie pod numerem 571-332-335 , 571-332-336

Jak zostać partnerem programu?

Program Dąbrowska Rodzinka.pl jest elementem polityki społecznej prowadzonej przez samorząd miasta Dąbrowa Górnicza. Katalog ulg obejmuje przede wszystkim usługi z obszaru kultury, sportu i rekreacji, ale również z innych obszarów, które proponowane są przez partnerów programu. Ulgi udzielane w ramach Dąbrowskiej Rodzinki.pl dostępne są dla rodzin od dnia 1 stycznia 2014 roku.

*****

PARTNERZY

 

 


zobacz również – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny