Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
4 lutego 2022

Zostaw 1% w Dąbrowie Górniczej

Drukuj

Przekazując 1% organizacji pozarządowej działającej w Dąbrowie Górniczej masz pewność, że zebrane w ten sposób środki zostaną wydatkowane na cele, które są blisko Ciebie. To w Twoim mieście dzieci czy seniorzy z Twojego osiedla będą mogli brać udział w zajęciach sportowych, pomoc dostanie Twój sąsiad z niepełnosprawnością. Oddając swój 1% lokalnie działasz na rzecz zmiany Twojej okolicy na lepsze. W tym roku masz 31 powodów, dla których warto wesprzeć właśnie nasze lokalne organizacje pozarządowe.

Przedstawiamy wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających na rzecz społeczności Miasta Dąbrowa Górnicza, zachęcamy do ich wsparcia!
Tym organizacjom możesz przekazać swój 1% za 2021 r:

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
KRS 0000222993

ze wskazaniem: Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej
http://www.sosnowiec.caritas.pl/

Stowarzyszenie prowadzi w Dąbrowie Noclegownię i Dom dla Bezdomnych. Placówka podejmuje działania o charakterze osłonowym zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.

Noclegownia dla Bezdomnych jest czynna przez cały rok zapewniając swoim pensjonariuszom zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych poprzez: zapewnienie bezpiecznego i godnego miejsca noclegowego, zapewnienie posiłków, w tym posiłków na gorąco, możliwość korzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, pomoc w uzyskaniu opieki medycznej i sanitarnej, pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych, działania aktywizujące adekwatne do rodzaju bezdomności, zapewnienie rzetelnej informacji w punkcie informatyczno – konsultacyjnym, praca socjalna oraz psychologiczno – pedagogiczna z osobami bezdomnymi, przez wykwalifikowany wolontariat.

Dom dla bezdomnych – mieszkańcy placówki mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny.

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL
KRS 0000509628

http://furtacz.pl/

Jest organizacją zrzeszającą ekspertów z różnych dziedzin, aby ich szkolenia i doradztwo było na najwyższym poziomie. Trenerów i wykładowców szkolą autorskim programem „Tylko praktyka”. Fundacja Centrum Kształcenia Furtacz.pl zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznej pracy z azbestem i innymi materiałami rakotwórczymi i niebezpiecznymi.

Przeprowadzili wiele darmowych szkoleń dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, mających na celu propagowanie tego tematu wśród najmłodszych. Organizują bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy oraz jej bezpiecznego i higienicznego wykonywania, także z substancjami niebezpiecznymi takimi jak np. azbest, ołów. Prowadzą działania popularyzujące wiedzę w wielu aspektach życia społecznego.

DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
KRS 0000293251

Główne cele działalności Fundacji to: pomoc we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej oraz umożliwienie korzystania nowej i specjalistycznej aparatury diagnostyczno – leczniczej. Dodatkowo fundacja może prowadzić działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną, działania z zakresu pomocy społecznej z i bez zakwaterowania, jak również inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „OTWARTE SERCA”
KRS 0000114529

Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, w ramach którego działa 10 pracowni tematycznych, prowadzone są: doradztwo zawodowe i treningi z trenerem pracy, psychoedukacja i edukacja seksualna, muzykoterapia, relaksacja i choreoterapia, rewalidacja, teatroterapia i filmoterapia, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z Nordic Walking, na basenie i ogólnorozwojowe oraz uspołeczniające. Realizują również program “Droga do przyszłości” kompleksowego i wielospecjalistycznego oddziaływania rewalidacyjnego, wspierającego dzieci i młodzież z deficytami rozwojowymi, z terenu Dąbrowy Górniczej. W ramach programu prowadzona jest terapia metodą EEG Biofeedback, terapia metodą Johansena, Warnkego, trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera, arteterapia.

W 2020 roku zrealizowali m.in. projekt „Budzik – nowa energia”, w którym mogły wziąć udział dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wzrokową oraz ze spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera wraz z rodzicami/opiekunami. Warsztaty rozwoje i integracyjne czekały na chętnych.

Najważniejsze zrealizowane projekty: organizują wiele wydarzeń, dzięki którym ich beneficjenci maja szansę na bogaty rozwój społeczny, kulturalny i zawodowy.

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE
KRS 0000023455

Główną misją organizacji jest integracja i pomoc rzeczowa oraz materialna, w szczególności dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. Stowarzyszenie przeciwdziała patologii społecznej w rodzinie (alkoholizm, znęcanie się i maltretowanie kobiet, dzieci), bezrobociu, poprzez poszukiwanie miejsc pracy w szczególności kobietom. Pomaga samotnym matkom i ojcom, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz ofiarom po wypadkach drogowych. Osoby pokrzywdzone przez los zawsze mogą zapukać do drzwi Stowarzyszenie i otrzymać pomoc w postaci posiłku czy nowych ubrań.

FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA CUKRZYCY
KRS 0000474362

http://www.eukc.pl/

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyka w społeczeństwie. Cele realizowane są poprzez: organizowanie szkoleń i konferencji edukacyjnych, przeprowadzanie specjalnych kampanii społecznych propagujących problemy diabetyków oraz promujących zdrowy tryb życia, prowadzenie inicjatyw o charakterze charytatywnym, edukacyjnym oraz profilaktycznym, wspieranie badań naukowych.

Najważniejsze działania to: profilaktyka i edukacja w cukrzycy w specjalnie przystosowanym do tego autobusie – Diabetobus, obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, organizacja konferencji tematycznych związanych z cukrzycą i edukacja pacjentów, wspieranie powstania nowoczesnego Oddziału Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

FUNDACJA „GODNE ŻYCIE”
KRS 0000139088

www.fundacjagodnezycie.eu

Fundacja Godne Życie od początku swojego istnienia otacza swoją opieką głównie dzieci i młodzież oraz potrzebujące wsparcia rodziny zamieszkujące Dąbrowę Górniczą. Naszym celem jest nadanie życiu młodych ludzi sensu, pasji oraz motywacji do realizacji swoich ambicji i rozwoju. Poprzez dostarczanie kompleksowej pomocy w naszych placówkach dzień po dniu zapewniamy naszym podopiecznym to, czego najbardziej potrzebują- ciepło rodzinne. Fundacja stanowi drugi dom dla ponad 100 jej podopiecznych.

Najważniejsze działania to: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży; Akademia Wyobraźni Dziecięcej, Dziecięca Fabryka Kreatywności, Akademia Gry i Zabawy; prowadzenie 3 punktów Dąbrowskich Poradni Prawnych; prowadzenie 3 punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w Dąbrowie Górniczej; organizacja zajęć, dąbrowskiej zbiórki słodyczy.

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYGRAJMY RAZEM”
KRS 0000369145

www.wygrajmyrazem.org.pl

Celem organizacji jest wsparcie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych, jak również ich rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez udział w kulturze i sztuce. Koncerty i inne projekty artystyczne fundacji są otwarte i bezpłatne dla publiczności z terenu Dąbrowy Górniczej i nie tylko. Za swą działalność Fundacja „Wygrajmy Razem” została uhonorowana w 2012 r. przez Fundację Anny Dymnej nagrodą „Zaczarowane Jajko”. Cztery lata temu organizacja Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej otrzymała podczas śląskiej gali statuetkę „Lodołamacz” za wzorową i godną naśladowania działalność na polu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Najważniejsze projekty realizowane to: Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”; projekt artystyczny pod hasłem „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko”; Akcja Edukacyjno Kulturalna „Miej Obraz Osoby Niewidomej” czyli projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas którego dzieci przełamują bariery i lęki przed niepełnosprawnymi; projekt „Edu-Animacje”, podczas którego stworzono film animowany o życiu osób niewidomych, o dużej wartości edukacyjnej.

FUNDACJA NASZE DZIECI
KRS 0000377619

http://fundacja-naszedzieci.pl/

Celem działalności Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również swoją aktywność w zakresie profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Najważniejsze projekty: współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie; w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności; organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci; pikniki, akcje charytatywne dot. zdrowego stylu życia; ufundowanie nagród w przeglądzie piosenki dziecięcej; wsparcie organizacyjne zawodów w pierwszej pomocy; wspomaganie innych organizacji w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji; udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych.

FUNDACJA SZKOLNA TZN
KRS  0000580857

http://fundacjaszkolnatzn.pl/

Fundacja powstała z inicjatywy i na bazie wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Te doświadczenia są wynikiem realizacji różnorodnych projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus+, współpracą z ośrodkami edukacyjnymi krajów Unii Europejskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji na różnych płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem TZN poprzez między innymi organizację praktyk i staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół i placówek edukacyjnych, na terenie Dąbrowy Górniczej, regionu Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska.

KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – POGORIA
KRS 0000063580

www.kswhutnik.prv.pl

Celem Klubu jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez: wychowanie fizyczne, sport oraz rekreację i rehabilitację ruchową. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Działalność statutowa klubu prowadzona jest na zbiorniku Pogoria I w oparciu o własną przystań jachtową. Klub prowadzi także działania związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjnych nauki żeglowania, nawigacji morskiej, locji, meteorologii oraz pozostałych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń na stopnie żeglarskie. Działania podejmowane przez Klub to także zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz sympatyków żeglarstwa, a także organizowanie zawodów sportowych w żeglarstwie.

LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” STRZEMIESZYCE MAŁE
KRS 0000297042

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych, jak również wszelką działalność na rzecz osób i grup społecznych wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, zwłaszcza młodzieży ze środowisk patologicznych rodzin.

LUDOWY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” BŁĘDÓW
KRS 0000023953

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Mając na uwadze cel główny wszelkich działań – tj. propagowanie wśród dzieci i młodzieży terenów zielonych zdrowego trybu życia przez sport, turystykę i rekreację w ramach zajęć rekreacyjno – sportowych oraz szkolno-wychowawczych, LKS Tęcza Błędów organizuje także cykliczne projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, które są finansowane ze środków własnych klubu, w oparciu o dotacje i darowizny osób prywatnych oraz partnerów instytucjonalnych, jak również społeczną pracę członków.

MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA
KRS 00000274168

Miejski Klub Sportowy organizuje i rozwija sport wyczynowy i młodzieżowy w zakresie siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki. Celem MKS jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród obywateli Dąbrowy Górniczej poprzez zaangażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań.

Najważniejsze realizowane projekty to: udział zespołów i reprezentantów klubu w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847

ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej
dabrowagornicza.pzn.org.pl

Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Dąbrowie Górniczej zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Działa w celu integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawy dostępu do informacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 43 lat.

STOWARZYSZENIE DAR SERCA
KRS 0000301248

www.stowarzyszeniedarserca.org.pl
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. Od 2008 roku Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku od 6-14 lat. Podejmuje działania mające na celu wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Promuje zdrowe odżywianie m.in. poprzez założenie ogródka ziołowego. W ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną finansuje obiady szkolne dla 100 dzieci z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina. Uczy tolerancji organizując interaktywne audycje muzyczne prowadzone przez osobę niewidomą. Podopieczni Stowarzyszenia poznają świat poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, podróżnikami. Rozwija pasje i zainteresowania młodych ludzi, wywołuje ciekawość poznawczą dzięki urządzaniu imprez i wycieczek edukacyjno-turystycznych dla chętnych dzieci z Dąbrowy Górniczej.

Najważniejsze realizowane projekty to: Świetlica środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI, Zimowa Akademia Rozmaitości, Wakacyjna Akademia Rozmaitości, Warsztaty wrażliwości, Akademia Rozmaitości, Akademia Zdrowego Dzieciaka, Otwórz oczy, baw się z nami bez przemocy w świetlicy środowiskowej, Pajacykowa Sieć Pomocowa.

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW AKADEMII WSB
KRS 0000377565

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Akademii WSB powstało z inicjatywy absolwentów (Liderów Roku oraz przedstawicieli zarządów Samorządów Studenckich 15-letniej historii Uczelni). Myślą przewodnią jest realizacja jednego z najistotniejszych elementów nowoczesnej gospodarki – transferu wiedzy do biznesu. Stowarzyszenie ma na celu inicjowanie przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń, warsztatów branżowych i konferencji. Ponadto założono działania mające na celu integrację społeczności akademickiej.

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Akademii WSB jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i integracyjnych, uzupełniania i aktualizowania przez członków Stowarzyszenia wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i społecznych oraz transferu wiedzy z poziomu uczelni wyższej do środowiska gospodarczego.

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH „RAZEM DO CELU”
KRS 0000114587

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne i oprzyrządowanie dla uczniów. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój. Jednocześnie pobudza samoświadomość osoby niepełnosprawnej, motywując ją i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS 0000186577

ze wskazaniem: Klub SHDKRP im. dr Adama Bilika przy ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
www.shdkrpdg.org

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i edukacja połączona ze zorganizowanym oddawaniem krwi. Współpracuje z placówkami Służby Krwi, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i wiodącymi zakładami pracy. Dba o interesy krwiodawców i pacjentów.

Do głównych działań organizowanych przez stowarzyszenie zaliczyć należy akcje honorowego krwiodawstwa w Zagłębiu oraz prowadzenie działalności propagującej akcję „Ambulans”. Klub SHDKRP prowadzi także działania w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

STOWARZYSZENIE KROKUS
KRS 0000467998

Stowarzyszenie działa od 2013 roku. Zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Stowarzyszenie prowadzi Klub Integracyjno – Terapeutyczny dla Osób Niepełnosprawnych, „Jesteśmy Wśród Was”, który mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dąbrowie Górniczej. Głównym jego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom niepełnosprawnym, które ukończyły wszystkie etapy edukacji i pozostają w domu pod opieką rodziców. Poprzez odpowiednio dobrane programy i metody, kadrę pedagogów – terapeutów oraz grupę wolontariuszy, wspiera ich rozwój emocjonalny, kształtuje pozytywne postawy i wzorce zachowań, zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.

STOWARZYSZENIE KOCIA PRZYSTAŃ
KRS 0000528257

https://kociaprzystan.wordpress.com/

Zwierzęta chore, młode lub takie, które po miesiącach lub latach spędzonych w ciepłych domach zostają wyrzucone na ulice, nie są w stanie poradzić sobie same, przez co są narażone na wypadki, choroby i agresję ze strony innych stworzeń. To właśnie z myślą o nich, założone zostało Stowarzyszenie Kocia Przystań, w której na każdego kota czeka ciepłe posłanie, pełna miska, czysta kuweta i mnóstwo miłości ze strony wolontariuszy. Organizacja dzięki ciężkiej pracy ludzi dobrej woli działa na rzecz pomocy bezdomnym kotom. Zajmuje się odławianiem porzuconych, osieroconych i chorych kotów, które bada, leczy, szczepi, a następnie szuka dla nich odpowiedzialnego i kochającego domu.

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
KRS 0000204851

Stowarzyszenie zrzesza środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością przy wykorzystaniu przemienników radiowych jak i telewizyjnych. Propaguje idee nowoczesnych amatorskich technologii łączności radiowych i telewizyjnych oraz popularyzuje miasto i region z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień. Prowadzi również działalność poprzez upowszechnienie wiedzy i edukację oraz politechnizację dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych.

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ p.n. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI
KRS 0000169477

Klub Bokserski propaguje idee pięściarstwa, wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport, promuje zdrowy tryb życia. Treningi bokserskie organizowane są dla młodzieży do lat 18 – ćwiczą w nim zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Funkcjonując jako organizacja pożytku publicznego, Dąbrowski Klub Bokserski corocznie w ramach akcji lato organizuje dla dzieci i młodzieży darmowe zajęcia sportowe z boksu i kick-boxingu, w ramach których odbywają się m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, marszobiegi, gry, zabawy, wykłady historii sportu oraz rozdawane są nagrody dla uczestników.

Najważniejsze projekty to: corocznie w miesiącach wakacyjnych i ferii klub organizuje akcję „Lato” i „Zima” dla najmłodszych i nie tylko, oraz organizacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wycieczki krajoznawczej po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY „ZIELONE SŁOŃCE”
KRS 0000306465

http://www.zieloneslonce.wordpress.com/

Stowarzyszenie działa jako organizacja pozarządowa na rzecz promocji kultury i sztuki od 23 maja 2008 roku. Działania Stowarzyszenia koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, muzyki, filmu, literatury, często mają charakter projektów interdyscyplinarnych i międzypokoleniowych. Organizują warsztaty teatralne dla przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, a także dla kadry nauczycielskiej. Tworzą spektakle zarówno dla maluchów, starszych dzieci, jak i dla dorosłych. Realizują projekty kulturalne i oświatowe w ramach funduszy regionalnych. Ich siedziba mieści się w Dąbrowie Górniczej, a działania koncentrują się na Górnym Śląsku. Organizują też wydarzenia na terenie całego kraju.

Wśród członków stowarzyszenia znajdują się artyści, m.in.: reżyser teatralny, aktorzy – lalkarze, muzycy, plastycy, fotograf, a także psycholog, polonista, socjolog, nauczyciel akademicki, animator kultury, kulturoznawca. Osoby te współpracują ze stowarzyszeniem na stałe, bądź tylko przy wybranych projektach i posiadają cenne doświadczenie zawodowe i odpowiednie kwalifikacje oraz specjalizacje, które pomagają w realizacji projektów interdyscyplinarnych.

TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA
KRS 0000152376

ze wskazaniem: oddział w Dąbrowie Górniczej

Przedmiotem ich działalności statutowej jest m.in. niesienie pomocy ludziom uzależnionym i współuzależnionym, osobom będącym ofiarami przemocy, bezdomnym, samotnym, zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym, udzielanie wsparcia osobom szukającym pomocy dla swoich bliskich oraz dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Niosą wsparcie i pomoc opartą o zasady etyki chrześcijańskiej prowadząc Punkt Konsultacyjny, organizując otwarte spotkania trzeźwościowe, prowadząc chrześcijańską grupę wsparcia, prowadząc spotkania motywacyjne na szpitalnych oddziałach Terapii Uzależnień.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
KRS 0000131323

ze wskazaniem: Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej
www.tpddabrowa.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomaga młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integruje młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

ZIEMIA I MY – CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
KRS 0000004050

www.ziemiaimy.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki. Trzon działalności to edukacja ekologiczna, której tematem są zarówno problemy środowiska, jak i jego walory, szczególnie w wymiarze lokalnym. Pokazują co ciekawego jest w naszym sąsiedztwie i co możemy z tym zrobić, jak środowisko działa na nas a my na środowisko. Pracują przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą szkolną, a niektóre działania kierują wprost do dorosłych.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – CHORĄGIEW ŚLĄSKA
KRS 0000273051

ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza
http://www.dabrowagornicza.zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad stu lat głównym celem działania Związku, jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, czyli kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań zgodnie z jego poglądami, wyznaniem  i rasą, w zgodzie z przyrodą.

Najważniejsze projekty to: prowadzenie śródrocznej działalności drużyn harcerskich i gromad zuchowych polegająca na cotygodniowych spotkaniach podczas zbiórek oraz organizacji rajdów, wycieczek oraz biwaków.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS 0000116212

ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 42-523; Łęka 42-523.

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspierają różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Działalność OSP obejmuje m.in.: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.

Związek Stowarzyszeń Pogoria IV
KRS 0000661931

Celem działalności Związku jest dbałość o zbiornik Pogoria IV. Na bieżąco monitorują stan wód tego zbiornika i dyskutują nad możliwością jego rekreacyjnego rozwoju. Oprócz tego edukują na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

Czytaj więcej

Wiadomości

Sąsiedzki kiermasz w SP 29. Można pomóc poszkodowanym w pożarze

Wiadomości

Poczuj magię kina, zostań statystą

Wiadomości

Zmiany w komunikacji od 1 czerwca. Nowe linie, trasy i przystanki autobusowe

Strona główna

Dzień Dziecka w Dąbrowie Górniczej