Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
7 lutego 2018

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Drukuj

 

Od 19 do 28 lutego 2018 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapisywanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy

 1. Rodzice, zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazana w karcie jako pierwsza) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W przypadku braku możliwości dostępu do Internetu, należy zgłosić się do przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, pobrać wniosek w wersji papierowej i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.
 2. Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie do 28 lutego 2018 r. spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.
 3. W chwili rozpoczęcia rekrutacji, formularz zgłoszenia, oprócz z podanego linku www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl do strony internetowej, można będzie pobrać również w każdym przedszkolu/szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 4. Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria określone
  przez organ prowadzący – Uchwała Nr XXV/547/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów:

 

6. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1, 4, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w terminie od 19.02.2018 r. do 2.03.2018 r.

Przez korzystanie rodziny kandydata z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem świadczeń jednorazowych) należy rozumieć korzystanie z:

1.świadczenia pieniężnego przyznanego na mocy ustaw:

– pomocy osobom uprawnionym do alimentów

– świadczeń rodzinnych

– o systemie oświaty (stypendium szkolne)

– o pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy)

– o pieczy zastępczej

2.świadczenia niepieniężnego:

– praca socjalna

– pomoc psychologiczna

– pomoc asystenta rodziny.

Uwaga: świadczenie 500+ przyznawane jest na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i nie wchodzi w zakres świadczeń przyznawanych przez MOPS.

7. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

8. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:

dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,

dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

– dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

–  dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

– dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Zaznaczenie odpowiedzi TAK w przypadku spełniania kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

– rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym,

– rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Górnicza,

– rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola,

– rodzina kandydata korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem świadczeń jednorazowych),

– korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157, z późn. zm.) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja

 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

9. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 15 marca 2018 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

10. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego/  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 16 marca do 22 marca 2018 r. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

11. 26 marca 2018 r. zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.

12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny dziecka nieprzyjętego w naborze do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/ oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

13. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku, o którym mowa w pkt 12.

14. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15. Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

16. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2018 r.

18. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji:

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni zgłosić się wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi lub do Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

Elżbieta Gęca
NACZELNIK
WYDZIAŁU OŚWIATY

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25 i ul. Polcera

Kultura

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy Drodze Wojewódzkiej nr 790

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Długiej