Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
19 lutego 2018

Rozpoczął się nabór wniosków

Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza  nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych w kwocie nie wyższej niż 25 533,54 zł na jedno stanowisko.

 

Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania puli miejsc przewidzianych do realizacji w ramach projektów w 2018 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data jego wpływu na kancelarię Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej i numer kancelaryjny).

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” w 2018 roku przewidziano refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 5 stanowisk pracy dla 5 uczestników/uczestniczek projektu, natomiast w ramach „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)” 17 stanowisk pracy dla 17 uczestników/uczestniczek projektu.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy powinni złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (dokument do pobrania na stronie http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w pokoju nr 30 [I piętro]).

 

Wnioski można:

– składać osobiście w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej (lada informacyjna na parterze), w godzinach pracy Urzędu: pon., wt., czw. – 7.30-15.30, środa – 7.30-17.00, piątek – 7.30-14.00 lub

– przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej,  ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Na wyposażone lub doposażone stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” (POWER) kierowane będą osoby w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin), które spełniają łącznie poniżej wymienione warunki:

 • pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoby bezrobotne,
 • mają ustalony II profil pomocy,
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalnej/ szkoły wyższej w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym,
 • nie uczestniczyły i nie uczestniczą w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) muszą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania propozycji pracy na wyposażone/doposażone w ramach projektu stanowisko pracy[1] (warunek konieczny do spełnienia).

Szczegółowe zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu znajdują się w dokumencie Zasady rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na wyposażone lub doposażone stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych  w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)” (RPO WSL) będą kierowane osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotne, z ustalonym II profilem pomocy, należące do jednej z poniższych grup:

– kobiet,

– osób powyżej 50 roku życia,

– osób z niepełnosprawnościami,

– długotrwale bezrobotnych,

– osób o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu znajdują się w dokumencie Zasady rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12 w pok. nr 30 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 262-37-39 wew. 212 oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

[1] Dzień otrzymania propozycji pracy na wyposażone/doposażone w ramach projektu stanowisko pracy – dzień otrzymania przez uczestnika/uczestniczkę projektu skierowania do pracy do pracodawcy, który w ramach projektu wyposażył lub doposażył stanowisko pracy.

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25 i ul. Polcera

Kultura

Weekend w mieście

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy Drodze Wojewódzkiej nr 790

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Długiej