Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
2 stycznia 2018

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Drukuj

Prezydent  Miasta  Dąbrowy Górniczej  ogłasza, że w dniu  02.02.2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

* godz. 1000  –    p i ą t y    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Bocznej, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00038607/5, ozn. nr geod. 4588 o pow. 1906 m2 (k.m. 22, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 02.09.2016 r., drugi 22.12.2016 r., trzeci 18.05.2017 r. a czwarty 03.08.2017 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:  136.930,00 zł.

Wadium:  13.693,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta (szerokość ok. 20 m, długość ok. 90 m), nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, krzaczastą i pojedynczymi drzewami. Na działce, w obniżeniu terenu, znajduje się dziki staw (o średnicy ok. 8 – 10 m) porośnięty roślinnością wodną. Poza granicami działki w rejonie południowo – zachodniego narożnika znajduje się hydrant przeciwpożarowy, a w pobliżu nieruchomości przebiega podstawowa infrastruktura techniczna.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 15 z 2 lutego 2010 r., poz. 243. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:

10UM – tereny przeznaczone pod nieuciążliwą zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową.

Południowo – wschodni narożnik nieruchomości objęty jest strefą techniczną od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i średnich napięć.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

* godz. 1030  –   p i ą t y  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja za Remizą, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00034806/2, ozn. nr geod. 5633/3 o pow. 1046 m2 (k.m. 22, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 02.09.2016 r., drugi 22.12.2016 r., trzeci 18.05.2017 r. a czwarty 03.08.2017 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:  102.010,00 zł.

Wadium:  10.201,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, teren płaski, okresowo podmokły, porośnięty roślinnością trawiastą. Wzdłuż jej zachodniej granicy przebiega ziemny rów odwadniający drogę. Poza granicami działki w rejonie północno – zachodniego narożnika znajduje się hydrant przeciwpożarowy. W pobliżu nieruchomości przebiega podstawowa infrastruktura techniczna.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 15 z 2 lutego 2010 r., poz. 243. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:

46MN1 – tereny o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

* godz. 1100  –  p i ą t y  przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Puszkina, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00027013/4, ozn. nr geod.: 949/6 (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) o pow. 691 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w nieruchomości ozn. nr geod. 949/10 (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) o pow. 464 m2 stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1D/00049515/3.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 02.09.2016 r., drugi 22.12.2016 r., trzeci 18.05.2017 r. a czwarty 03.08.2017 r.

Cena wywoławcza wynosi:  63.330,00 zł

w tym: cena nieruchomości    58.590,00 zł

cena udziału (w drodze) 4.740,00 zł

Wadium:   6.333,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Nieruchomość ozn. nr geod.: 949/6 (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) ma kształt zbliżony do trapezu, jest nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, krzaczastą i drzewami, teren płaski.

Podstawowa infrastruktura techniczna (tj. wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa) znajduje się na działce ozn. nr 949/10 (k.m. 6). Przebieg w/w infrastruktury technicznej odzwierciedlony jest na istniejących mapach w zasobie. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych. Przez nieruchomość ozn. nr 949/10 (k.m. 6) przebiega nieczynny wodociąg ø 400 wyłączony z eksploatacji. W przypadku kolizji zamierzeń inwestycyjnych z nieczynnym wodociągiem istnieje możliwość demontażu jego fragmentu.

Nieruchomości położone przy ul. Puszkina ozn. nr 949/6 i 949/10 (k.m. 6, obręb Strzemieszyce Wielkie) znajdują się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Puszkina – Magazynowej – Strzemieszyckiej – Katowickiej” zatwierdzony Uchwałą nr XLVIII/906/05 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 28 października 2005r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 139 z 30 listopada 2005 r., poz. 3483.

Zgodnie z jego ustaleniami w/w działki znajdują się w terenie ozn. symb.:

10MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

* godz. 1130  –   s z ó s t y     przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Rudnej, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00040302/4, ozn. nr geod. 5563 o pow. 613 m2 (k.m. 24, obręb Strzemieszyce Wielkie).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 14.07.2016 r., drugi 02.09.2016 r., trzeci 22.12.2016 r., czwarty 18.05.2017 r. a piąty 03.08.2017 r.

Cena wywoławcza nieruchomości61.400,00 zł.

Wadium:  6.140,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedynczymi drzewami. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach – rejon osiedli Rudna – Przełajka”, zatwierdzony Uchwałą nr LI/981/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 27 z 10 marca 2006 r., poz. 829. Zgodnie z jego ustaleniami działka znajduje się w terenie ozn. symb.:

3MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomości będące przedmiotem przetargów, a nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych przetargach jest wniesienie określonych w niniejszym ogłoszeniu kwot   w a d i u m    w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049  w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin, w terminie   do dnia   26.01.2018 r.    /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia tj. niestawienia się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu czy braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości w kwocie i terminie w nim ujętym (za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego), organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualny wypis ze stosownego rejestru.

Przed otwarciem przetargu:

1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia:

a. że, zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

b. że, zapoznał się ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazami i zakazami) określonymi w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu.

c. czy jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

d. co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego,

e. określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

2. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

3. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

Prezydent Miasta

Zbigniew Podraza

Czytaj więcej

Wiadomości

Drogowcy wyremontują ulice Młodych, Morcinka i Tysiąclecia

Wiadomości

Panie znów pokażą swoją siłę

Wiadomości

Marek Węgrzynowicz zastępcą prezydenta miasta

Strona główna

Licytacja przedmiotów nieodebranych z Biura Rzeczy Znalezionych