Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
12 lutego 2018

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 14.03.2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się niżej wymienione przetargi na sprzedaż nieruchomości:

* godz. 1100  –   p i e r w s z y    przetarg  ustny  ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przymiarki, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00038637/4, ozn. nr geod.: 667/3 k.m. 4, obręb Tucznawa o powierzchni 312 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości18.800,00 zł.

Wadium:  1.880,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Ze względu na szerokość, powierzchnię i proporcje – nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, a zatem uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości graniczących z przedmiotową nieruchomością.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości oznaczonych nr: 668/4 i 666/2 k.m. 4 obręb Tucznawa.

Nieruchomość niezabudowana, wąska, w kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona i zadrzewiona. Przez jej południową część przebiega sieć wodociągowa., w granicy działki sieć gazowa i teletechniczna, a w pobliżu elektroenergetyczna. Dysponentom sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzenia prac remontowych.

Nieruchomości oddana jest w najem na czas określony do 31.12.2020 r.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki – Bugaja – Tucznawy” zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.03.2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 04.04.2014 r. poz. 1999, nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symb.:

61MN – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 

* godz. 1130  –   pierwszy   przetarg  ustny  ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Księdza Stanisława, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00038637/4, ozn. nr geod.: 667/2 k.m. 4, obręb Tucznawa o powierzchni 227 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości 13.680,00 zł.

Wadium:  1.368,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Ze względu na szerokość, powierzchnię i proporcje – nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, a zatem uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości graniczących z przedmiotową nieruchomością.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości oznaczonych nr: 668/3 i 666/2 k.m. 4 obręb Tucznawa.

Nieruchomość niezabudowana, wąska, w kształcie prostokąta, częściowo zadrzewiona. Przez jej północną część przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna, przy granicy działki napowietrzna sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa i teletechniczna, a w pobliżu wodociągowa. Dysponentowi sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzenia prac remontowych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki – Bugaja – Tucznawy” zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.03.2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 04.04.2014 r. poz. 1999, nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symb.:

61MN – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami jako funkcją uzupełniającą.

W północnej część nieruchomości znajduje się obszar zagrożony występowaniem zjawisk krasowych.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomości będące przedmiotem przetargów, a nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Osoby uprawnione zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny:

 • wnieść określoną w niniejszym ogłoszeniu kwotę   w a d i u m   w pieniądzu (ze wskazaniem oznaczeniem nieruchomości oraz uczestnika przetargu –w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty) na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049 w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin, w terminie do dnia    07.03.2018 r.  /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/,
 • pisemnie zgłosić uczestnictwo w przetargu wraz z potwierdzeniem spełnienia ograniczenia (aktualny odpis księgi wieczystej swojej nieruchomości) oraz kserokopią dowodu wniesienia wadium – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 230, w terminie do dnia  07.03.2018 r. w godzinach pracy Urzędu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ww. przetargach zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 204 (II piętro) najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia, tj. niestawienia się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu czy braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości w kwocie i terminie w nim ujętym (za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego), organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualny wypis ze stosownego rejestru.

Przed otwarciem przetargu:

 1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że:
  1. zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  2. zapoznał się ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazami i zakazami) określonymi w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu.

Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

 1. co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego,
 2. określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.
 2. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3311 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.

 

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

Czytaj więcej

Strona główna

Masz problem? Zadzwoń!

Rekreacja

MKS pokonuje kolejną przeszkodę na drodze do play off

Biznes

W DIP o dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności

Wiadomości

Ważny etap budowy nowej drogi w kierunku Gołonoga. Objazd do ulicy Kolejowej [MAPA]