Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki
 • Wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzących
 • Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Komitet Rewitalizacji

Drukuj

Komitet Rewitalizacji
Podsumowanie działalności Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza (I kadencja)

Kadencja pierwszego Komitetu Rewitalizacji trwała 29 września 2016 r. (pierwsze posiedzenie) do 31 grudnia 2018 r. W tym czasie odbyło się 11 posiedzeń Komitetu Rewitalizacji

2016 r.: upłynął przede wszystkim na aktualizacji „ Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja 2016)” – aktualizacja stanowiła bardzo dużą zmianę, przede wszystkim ze względu na konieczność dopasowania dokumentu do wytycznych dot. opracowywania programów rewitalizacji, a także w niektórych aspektach do ustawy z dnia 9 października 2015 r. „o rewitalizacji”. Program został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, co więcej przy różnych okazjach był przedstawiany jako wzór i przykład dobrych praktyk. W 2016 r. zastanawialiśmy się również jak podnieść poziom zaangażowania w proces rewitalizacji organizacji pozarządowych.

2017 r. w trakcie trzech posiedzeń Komitetu Rewitalizacji omawialiśmy pomysły na projekty rewitalizacji, które były pokłosiem aktualizacji w 2016 r. Ostatecznie przygotowaliśmy opinię na temat tego, które pomysły i w jaki sposób przekształcić w projekty. Ponadto sporo czasu poświęciliśmy na dyskusję i opiniowanie uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych na obszarze rewitalizacji na których dokonano remontu elewacji. Z tym tematem i nie tylko tym wiążą się dosyć burzliwe posiedzenia na których uczestniczył jeden z mieszkańców miasta J.

Ponadto w 2017 r. dyskutowaliśmy na temat rewitalizacji terenów poprzemysłowych, czemu sprzyjało spotkanie z Panem Zbigniewem Bareckim z firmy DEMEX, która zrewitalizowała Szyb Maciej w Zabrzu. Ważną sprawą byłą również dyskusja nad dokumentem pt. „Analiza rozmieszczenia negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych w Dąbrowie Górniczej w 2016 r.”. Ważne wnioski na przyszłość, to konieczność wykorzystania big data, GIS oraz partycypacji społecznej w diagnozie i projektowaniu procesu rewitalizacji Dąbrowy Górniczej.

2018 r. to przede wszystkim kolejna aktualizacja programu rewitalizacji, tym razem koncentrująca się na naborze nowych projektów. Jako Komitet Rewitalizacji wspieraliśmy ten proces, opiniowaliśmy projekty, podpowiadaliśmy jak poprawiać wnioski, itp. Zaktualizowany program rewitalizacji ponownie uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnio wiele czasu poświęcaliśmy też na dyskusję dotyczącą zmieniających się uwarunkowań procesu rewitalizacji. Głównie dotyczy to spraw związanych ze zmniejszającym się poziomem bezrobocia, ale też zmianami zachowań beneficjentów ośrodków pomocy społecznej. Nasze dyskusje prowadzą do konkluzji, że pomimo relatywnie dużej poprawie warunków, w przyszłości należy się spodziewać występowania negatywnych konsekwencji ogólnokrajowej polityki społecznej związanych z dużym uzależnieniem od pomocy społecznej, wzrastającą roszczeniowością i z drugiej strony ryzykiem wystąpienia kryzysów gospodarczych.

Komitet I kadencji zakończył prace z dniem 31 grudnia 2018 r.

Komitet Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza stanowi forum umożliwiające wypracowanie rozwiązań uzgodnionych i akceptowanych przez wszystkich uczestników procesu rewitalizacji miasta. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą gminy w sprawach dotyczących projektowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji wszystkich aktywności związanych z rewitalizacją miasta. Komitet Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza powołuje w drodze zarządzenia Prezydent Miasta, który zapewnia również obsługę organizacyjną Komitetu.

Do zadań Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza należy w szczególności:
– inicjowanie partnerstwa na rzecz realizacji kompleksowych, komplementarnych i spójnych terytorialnie przedsięwzięć rewitalizacji;
– opiniowanie przebiegu konsultacji społecznych realizowanych w trakcie programowania i wdrażania programu rewitalizacji;
– rozstrzyganie konfliktów występujących pomiędzy różnymi grupami interesariuszy;
– rozpatrywanie propozycji dotyczących modyfikacji zasięgu przestrzennego obszarów rewitalizacji, jak również aktualizacji celów i projektów rewitalizacji;
– opiniowanie i rekomendowanie zgłaszanych projektów rewitalizacji;
– opiniowanie i rekomendowanie do dalszego dopracowywania pomysłów na projekty rewitalizacji;
– wypracowywanie propozycji instrumentów wspierających proces rewitalizacji.

W skład 7 osobowego Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza wchodzą:
– Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza właściwy do spraw rewitalizacji, a pod jego nieobecność Kierownik Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, odpowiedzialnego za koordynowanie działań rewitalizacji w mieście;
– przedstawiciel Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, wskazany przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej;
– przedstawiciel interesariuszy procesu rewitalizacji reprezentujący środowisko biznesowe, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (wskazany przez Dąbrowską Radę Biznesu);
– przedstawiciel interesariuszy procesu rewitalizacji reprezentujący sektor obywatelski, w tym lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje pozarządowe (wskazany przez Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych);
– przedstawiciel interesariuszy procesu rewitalizacji reprezentujący właścicieli i zarządców nieruchomości, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe (wskazany w uzgodnieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi działającym w mieście oraz Miejskim Zarząd Budynków Mieszkalnych);
– przedstawiciel interesariuszy procesu rewitalizacji reprezentujący instytucje wsparcia społecznego, w szczególności miejski ośrodek pomocy społecznej (wskazany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej);
– przedstawiciel środowiska naukowego posiadający wiedzę ekspercką z zakresu rewitalizacji miast (zaproszony do udziału w pracach Komitetu przez Kierownika Biura, odpowiedzialnego za koordynowanie działań rewitalizacji w mieście).

W miarę potrzeb na spotkania Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza mogą być zapraszani inni przedstawiciele interesariuszy, a także eksperci zewnętrzni pełniący funkcje doradcze lub mediacyjne jednakże nie posiadający prawa do udziału w głosowaniach. W przypadku, gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych ustanowionych przez miasto nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono dokumentów lub innych spraw, których opracowanie jest zadaniem Prezydenta Miasta. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza.