Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Hałas

Drukuj

Zgodnie z definicją hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły. Zależnie od częstotliwości drgań wyróżniamy:

– hałas infradźwiękowy którego nie słyszymy, ale go odczuwamy. Częstotliwość drgań jest niższa od 20 Hz;

– hałas słyszalny – ma częstotliwość 20 – 20000 Hz;

– hałas ultradźwiękowy jest to hałas niesłyszalny, o częstotliwości ponad 20 000 Hz.

 

Pierwsza mapa akustyczna dla Dąbrowy Górniczej powstała w 2011r. i obejmuje stan akustyczny miasta z 2010r. Opracowanie jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego. Opracowaniem objęto całą Dąbrowę. Efektem finalnym jest mapa akustyczna miasta obejmująca wszystkie istotne źródła hałasu. Dobrze obrazują je przygotowane imisyjne mapy hałasu. To one stanowią podstawowe źródło informacji o klimacie akustycznym na terenie Dąbrowy Górniczej.

W ramach realizacji Cyfrowej Platformy Zarządzania Hałasem dla Gminy Dąbrowy Górniczej w 2017r opracowano drugą mapę akustyczną. W ramach zamówienia zaktualizowano mapę wrażliwości hałasowej i numeryczny model terenu, wykonano trójwymiarowy model zabudowy oraz zrealizowano wszystkie niezbędne obliczenia. Wyniki prac zostały zaprezentowane na niniejszym portalu: http://akustyk.dabrowa-gornicza.pl .

W ramach portalu Cyfrowej Platformy Zarządzania Hałasem dostępny jest również system stałego, automatycznego monitoringu hałasu, który pracuje nieprzerwanie od 2012r.

Kolejnym etapem prac jest aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Dąbrowy Górniczej”. Przed przyjęciem aktualizacji projekt dokumentu zostanie udostępniony mieszkańcom miasta w celu zapoznania i wniesienia uwag, o czym wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani za pośrednictwem niniejszego portalu oraz prasy lokalnej.

Obowiązek cyklicznego opracowywania map akustycznych wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.) oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.).