3 września 2019

Wybory do Sejmu i Senatu 2019r.

Wydawałoby się, że do październikowych wyborów jeszcze daleko. Kalendarz wyborczy zaczyna się jednak już w sierpniu. Jakich formalności musimy dopełnić, aby wziąć w nich udział i co zrobić, żeby zaangażować się w pracę komisji wyborczej?

 Kalendarz wyborczy przed wyborami do Sejmu i Senatu prezentuje się następująco:

 • do 26 sierpnia 2019 r. – zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców,
 • do 26 sierpnia 2019 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych,
 • do 3 września 2019 r. do północy – zgłaszanie list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów,
 • do 13 września 2019 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 • do 13 września 2019 r. zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych,

 • do 13 września 2019 r. – losowanie numerów list kandydatów przez PKW,
 • do 18 września 2019 r. – losowanie numerów list kandydatów bez jednolitych numerów ogólnokrajowych przez Okręgowe Komisje Wyborcze,
 • do 23 września 2019 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,
 • do 23 września 2019 r. – sporządzenie spisów wyborców przez gminy,
 • od 28 września 2019 r. do 11 października 2019 r. do północy – rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze,
 • do 28 września 2019r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

 • do 3 października 2019 r. – podanie przez okręgowe komisje wyborcze informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatorów,
 • do 4 października 2019r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

 • do 8 października 2019 r. – składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,

 • do 10 października 2019 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach utworzonych za granicą,
 • 11 października 2019 r. o północy – zakończenie kampanii wyborczej,
 • 12 października 2019 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców,
 • 13 października 2019 r. w godz. 7-21 – przeprowadzenie głosowania.

Kto może głosować?

Prawo do udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • Nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • Nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
 • Nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • Wyborca jest wpisywany z urzędu do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

Jak zagłosować jeżeli nie mam stałego zameldowania na terenie Dąbrowy Górniczej?

Wyborca przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały
(w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) lub nigdzie nie zameldowany może wziąć udział w głosowaniu, jeżeli najpóźniej w 5 dniu przed dzień wyborów tj. do dnia 8 października 2019 złoży w urzędzie pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek dostępny jest -> http://bip.dabrowa-gornicza.pl/5884/dokument/92217

Mając już wypełnioną dokumentację, udajemy się do Biura Obsługi Interesanta, pokoju nr 018 przy stanowiskach z numerami 26 i 27.

Gdzie mogę zgłosić swoją kandydaturę na członka komisji wyborczej?

Jeżeli chcesz zaangażować się w pracę komisji wyborczej jako jej członek lub mąż zaufania, musisz przede wszystkim posiadać czynne prawa wyborcze. Wtedy możesz zgłosić swoją kandydaturę do jednego z komitetów wyborczych. Pełnomocnicy komitetów wyborczych odpowiadają za skompletowanie członków komisji. Spis wszystkich komitetów będzie dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej -> https://pkw.gov.pl/. Wszelaką dokumentację należy dopełnić do dnia 13 września.

Kto może zagłosować przez pełnomocnika, a kto korespondencyjnie?

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub osoby posiadające orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadające równoznaczne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, ale również głosujący z orzeczeniem o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów.

Kogo mogę wyznaczyć na swojego pełnomocnika?

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoba, która nie znajduje się w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, ale posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Dokumentację w tej sprawie składamy do 4 października bieżącego roku, formalności również może dokonać wyznaczony pełnomocnik. W tym celu kierujemy się do stanowisk 26, 27 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Potrzebne dokumenty znajdziemy na stronie -> http://bip.dabrowa-gornicza.pl/5884/dokument/92117

Głosowanie korespondencyjne – co to jest i jak się o nie ubiegać?

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji, zaliczeń do I lub II grupy inwalidzkiej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, wyborca wcześniej otrzymuje pakiet wyborczy, który adresuje do swojego urzędu. Na pakiet wyborczy składają się: karta lub karty do głosowania, zaadresowana koperta zwrotna, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcja do głosowania. W dniu wyborów zaklejoną kopertę zwracamy listonoszowi. Pakiet dla osób niepełnosprawnych powinien dotrzeć do wyborcy najpóźniej na 7 dni przed wyborami, aby otrzymać możliwość takiego głosowania powinniśmy zgłosić się ustnie lub pisemnie (np. drogą internetową lub faksem) do komisarza wyborczego do 28 września -> http://bip.dabrowa-gornicza.pl/5884/dokument/92163

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.-> http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/23981/dokument/130220

WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z WYBORAMI WOLNE SĄ OD OPŁATY SKARBOWEJ

Czytaj więcej

Samorząd to wspólnota

Trzydzieści lat polskiej samorządności

Wiadomości

Chcesz zarejestrować pojazd? Zobacz, jak wypełnić wniosek!

Wiadomości

Energia ze słońca z dofinansowaniem