www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpgd8d153ec173c92d0fb74f58964c9af33
dabrwa-logo.png46b59bd1a04962654b1a5408b9327bb8
dabrowa-header-bottom.pnga7c8329f57dad8ea0be7a760fdde5cd1
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
grafikaborder
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Długiej
20/03/2017
awajda
325
 
 
 
 

 

 

Prezydent  Miasta  Dąbrowy Górniczej  ogłasza, że w dniu   01.06.2017 r.   w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się niżej wymieniony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

 

* godz. 1000   -   d r u g i     przetarg  ustny  nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Siewierzu przy ul. Długiej, opisanej w księdze wieczystej CZ1Z/00054746/6, ozn. nr geod.: 6763/1 (k.m. 35, obręb Siewierz) o powierzchni 1564 m2.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 28.12.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:           183.790,00 zł.

Wadium:        18.379,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Przedmiotowa nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, porośnięta roślinnością drzewiastą i krzaczastą. Granice działki są granicami ewidencyjnymi.

Na nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociągowej i gazowej – stan ich nie jest znany. W pobliżu północno – wschodniej granicy przebiega napowietrzna sieć energetyczna wraz z posadowionym na działce żelbetowym słupem energetycznym, które w związku z planowaną modernizacją napowietrznej linii, dysponent planuje zdemontować. Dysponentom sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych.

W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się sieć energetyczna i teletechniczna.

W 2015 roku został rozebrany budynek jednorodzinny znajdujący się na przedmiotowej nieruchomości a teren zasypany i wyrównany.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XX/158/2000 z dn. 26 kwietnia 2000 r., zmienionym Uchwałą nr LVI/384/2006 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 października 2006 r., zmienionym Uchwałą Nr XXV/189/2008 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2008 r., w/w nieruchomość znajduje się na terenach:

– obszary ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej,

– obszary pozostałe – adaptacja stanu istniejącego z możliwymi przekształceniami nie wywołującymi kolizji z funkcjami terenów sąsiednich i otaczających oraz zgodnymi z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana Decyzja nr 110/07 z dn. 08.12.2008 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomości będące przedmiotem przetargów, a nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.

 

 Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych przetargach jest wniesienie określonych w niniejszym ogłoszeniu kwot   w a d i u m    w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049  w Getin Noble Bank S.A. O/Będzin, w terminie     do dnia  25.05.2017 r.     /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Sprzedający powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej. Za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualny wypis ze stosownego rejestru.

Przed otwarciem przetargu:

1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia o przetargu, warunkami przetargu oraz, że jest mu znany stan prawny i fizyczny nieruchomości, i z tego tytułu, oraz z tytułu ewentualnych wszelkich wad – nie wnosi żadnych zastrzeżeń i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego,

2. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

3. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

4. Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

  • co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego
  • określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona, w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

5. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.

 

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 230 – tel. 32 295 68 33.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
kamerka online.jpga921fa94f03eaf4ca9e872341cd92098
info.pngdd8b3a1ded1781b912bed8b8d1b47812
stacja.jpgc83470ba6b9ffaa50e420aea2c7b4028
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK