www.idabrowa.pl

aktualnosci

naglowek.jpga7a5a6925ad3fe2e701944800426d4f7
dabrwa-logo.pngf1eee19e6f36ab75d1248182911f146a
dabrowa-header-bottom.png89d32fa8784654fd3a091cdaac49401b
Aktualności Portal Mapa Informator Wydarzenia Historia Panoramy Mapa strony E-publikacje Galerie Multimedia Ogłoszenia Inwestycje
grafikaborder
foto: pstrykawka.pl
Fabryka Pełna Życia – włącz się!
10/03/2017
Anna Zubko
177
 
 
 
 

 

 

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej? Chcesz zorganizować wydarzenie na rewitalizowanym terenie Śródmieścia Dąbrowy Górniczej? To informacja dla Ciebie!

 

 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia – włącz się! Wnioski można składać do 31 marca 2017 roku do godziny 16.00.

 
 

 

Celami konkursu są:

- kreowanie koncepcji bądź realizacja wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni śródmiejskiej na terenach poprzemysłowych DEFUM z uwzględnieniem zagospodarowania sąsiednich terenów dworca kolejowego,

- tworzenie nowych oraz wzmacnianie istniejących funkcji biznesowych, administracyjnych, kulturalnych w obrębie ścisłego centrum miasta obejmującego Priorytetowy Obszar Rewitalizacji Centrum (POR Centrum),

- aktywowanie potencjałów zawodowych i obywatelskich oraz wzmacnianie integracji i spójności społeczności zamieszkującej i działającej na POR Centrum,

- kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej na terenie POR Centrum, sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego, podejmowaniu działalności kulturalnej i artystycznej, która będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej – miasta wyrosłego na przemysłowych tradycjach.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie muszą odbywać się na POR Centrum lub dotyczyć tego obszaru. Szczegółowy opis POR Centrum znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Adresaci konkursu to:


a) Podmioty – organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy. Podmiot musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji; oddział terenowy składający wniosek o dofinansowanie musi posiadać osobowość prawną. O dotację mogą ubiegać się także stowarzyszenia zwykłe, o ile posiadają najpóźniej w dniu złożenia wniosku aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

b) Grupy nieformalne – trzy osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację wyłącznie wspólnie z zarejestrowanym Podmiotem. Podmiot składający wniosek z grupą nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której projekt dotyczy lub prowadzić działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Członkowie grupy nieformalnej muszą aktywnie włączać się w realizację projektu.

 

Dotacje można przeznaczyć na zadania mieszczące się w większości sfer pożytku publicznego, m.in. w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowane na terenie Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej, bądź dotyczącego tego obszaru.
 

Środki finansowe przeznaczone na dotacje 160 000,00 zł.  Z czego kwota wnioskowanej dotacji może wynosić od 3000 złotych do 20 000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci.

 
 

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: 31 marca 2017 r., godzina 16:00:00
 

Okres realizacji projektów w okresie od 1 maja do 31 października 2017 roku.
 

 

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.fabrykapelnazycia.pl

Nie należy składać papierowych wersji wniosków.

 

Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność projektu, spójność i racjonalność działań, zaangażowanie społeczne, oddziaływanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana zgodnie z regulaminem komisji oceny wniosków. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

 

Gdzie szukać informacji?
- na stronach: www.fabrykapelnazycia.pl, www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.cris.org.pl
- w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 668 573 952, 602 502 478, cao@dabrowa-gornicza.pl

- w biurze projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik, tel. 32 739 55 12 w. 103, w. 104, fabrykapelnazycia@cris.org.pl

 
Materiały do pobrania:Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
1 proc.jpg1695b7ce9a205e66d7de901155da46b7
kamerka online.jpg96f90c6d6c6b806f2fb58a716f0dd645
info.png37516f2a704d9aa2ac514e145fa03fa7
stacja.jpgb8565551848def62b604d2f33232ecf0
Logo SKUP.jpga712d10db166b6b3433e424f7f45d359
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0
F

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK